Fihrist

Sayın Müzikseverler,

Fihristimiz alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Eserlerin hangi sayılı program veya programlarda bulunduğu karşılarında gösterilmiştir.

İstenilen eserlerin kolaylıkla aranıp bulunabileceğini umuyor fihristi hazırlayan öğrencilerimden Osman Nuri Özpekel ve Özata Ayan’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla
Dr. N.Atlığ

Eser KünyesiKayıt Yeri
Ab ü tâb ile bu şeb haneme canan geliyor (III.Selim, Sûzidilârâ Yürük Semâî)23a,36,52b,77b,82a,134b
Acem Kürdi Saz Semai (Cevdet Çağla, Acem Kürdî Saz Semâî)77b
Acemaşiran Mevlevi Ayini (Hüseyin Fahrettin Dede, Acemaşiran Mevlevî Ayini)114
Acemaşiran Saz Semai (Gavsi Baykara, Acemaşiran Saz Semâî)122a
Acemaşiran Saz Semai (Mısırlı İbrâhim Efendi, Acemaşiran Saz Semâî)42
Acemaşiran Saz Semai (Udi İbrahim Efendi, Acemaşiran Saz Semâî)68a
Acemkürdi Saz Semai (İsmâil Hakkı Bey, Acem Kürdî Saz Semâî)57a,106
Açıl ey gonca-i sadberk yaraşır (Hacı Arif Bey, Hicazkâr Şarkı)23a
Açıldı bahçede güller (Rifat Bey, Nihâvend Şarkı)41,127a,131b
Açıldı sîneme bir tâze yâre (Lâtif Ağa, Evcârâ Şarkı)62,121b
Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)16,50c,89b,106,127a,132b,135b
Ağlatırlar güldürürler (Dede Efendi, Uşşak Şarkı)32,96c,109,126b
Ah ki küned kavm-i be-yakîn (Abdülkâdir Merâgî, Rast Kâr-ı Muhteşem)129b,33,73
Ahteri düşkün garîb ü âkış-ı âvâreyim (Hacı Arif Bey, Nihâvend Şarkı)41,47,137b
Akşam erdi yine sular karardı gökleri aştı (Rahmi Bey, Hicaz Şarkı)8,28c
Akşam oldu güneş batar şimdi buradan (Nikoğos Ağa, Hicazkâr Şarkı)17,49,54b,80b,91,133b
Akşam oldu yine bastı kâreler (Meçhûl, Hüzzam Türkü)91,123a
Al gönlümü ayine-i manâdır bu (Hacı Sadullah Ağa, Arazbar Bûselik Yürük Semâî)11,25b,40,51d,72a,
Al sâzını sevdiceğim (Bimen Şen, Sultâniyegâh Şarkı)49
Al yanına bir dil nüvaz (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Mahûr Şarkı)26a,92,94a
Aldı beni iki kaşın arası (Çorlu'lu, Hicazkâr Şarkı)59,122a,130a
Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan (Hacı Fâik Bey, Evcârâ Şarkı)97
Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme (Hafız Mehmet Efendi, Hüzzam Beste)24a,27c,124b
Aldın dil-i nâ-şâdımı (Enderûnî Ali Bey, Karcığar Şarkı)93,118a
Alıverin bağlamamı çalayım (Meçhûl, Hüzzam Türkü)40,55b,65b,78b,86a
Aliş'imin kaşları kâre (Meçhûl, Uşşak Rumeli Türküsü)41
Allah emrin tutalım (Meçhûl, İlâhî)74b
Aman cânâ beni şâd et (Fehmi Tokay, Bûselik Şarkı)57b,83b
Aman sâkî lûtfuna âmâdeyim (Lem'i Atlı, Mahûr Şarkı)82b
Âmed nesîm-i subh u dem tersem ki azâreş küned (Abdülkâdir Merâgî, Rast Beste)33,129b
Anlatayım hâlimi dildâre ben (Tanbûri Ali Efendi, Rast Şarkı)89b
Arazbarbuselik Kâr - Mevsim-i Nevruz erişti geldi eyyam-ı bahar (Sadullah Ağa, Arazbar Bûselik Kâr)98
Arzu ediyor vuslatı can bahşini canım (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)28a
Âşık oldum yavrucağım yüzüne (Enderûnî Ali Bey, Hicaz Şarkı)3,30b,50b,95a,118a
Âşıka Bağdat sorulmaz (Münir Nurettin Selçuk, Mahûr Şarkı)54b,81b,138a
Aşıklarının haline ey mah acımazsın (Hacı Fâik Bey, Hicaz Ağır Semâî)78a
Aşk ateşi sînemde yine şûle feşândır (Hacı Arif Bey, Nihâvend Şarkı)41
Aşk-ı tü nihâl-i hayret amed (Dede Efendi, Rast Kâr-ı Müşterek)32,96c,109
Aşkın ile ey nevcivan (Reşat Erer, Nihâvend Şarkı)137b
Aşkın karanlık yolunda (Mustafa Sunar, Sultâniyegâh Şarkı)49
Aşkınla ben ey nâzenin (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)32,53a,69,96b,109,126b,138b
Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nalânımı (Hâfız Yusuf Efendi, Hicaz Şarkı)58b
Âteş-i sûzân-ı firkat yaktı cism-ü canımı (Hacı Fâik Bey, Hicaz Şarkı)7,27b,78b,137b
Ayâ ne edem ol şeh-i hubâna hediye (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Mahûr Bûselik Beste)52a
Bâde-i vuslat içilsin (Faize Ergin, Şedaraban Şarkı)65a
Bağa girdim kamışa su ne yapsın yanmışa (Manok Ağa, Kürdilihicazkar Şarkı)56,63b,91
Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın (Selânikli Ahmet Efendi, Hüzzam Şarkı)83a,122b
Bahar oldu beyim evde durulmaz (Şeyh Edhem Efendi, Hüzzam Şarkı)66,67b,78b,123a,40
Bahar olsa çemenzâr olsa (Fahri Kopuz, Hicaz Şarkı)123a
Baharın zamanı geldi (Dede Efendi, Hicaz Köçekçe)40,139a
Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler (Münir Nurettin Selçuk, Nihâvend Şarkı)81b,95b
Bahçenizde sümbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam (Suphi Ziyâ Özbekkan, Kürdilihicazkar Şarkı)94b,118b,131a
Bah?eye bar diyemem ayvaya nar diyemem (Me?h?l, ??? T?rk?)138a
Bâis figân ü nâleme aşk iptilâsıdır (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)62,123b,126a
Bakıp ahvâl-i perişanıma âr eyle gönül (Sadık Emre, Segâh Şarkı)124a
Bakma sakın benden yana (Şâkir Ağa, Acemaşiran Şarkı)42,68a,120a
Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde (Hacı Arif Bey, Nihâvend Şarkı)47,79b,86b,104,123b,125a
Baktıkça hüsn ü ânına hayrân olur âşıkların (Suphi Ezgi, Hicaz Beste)21,129a
Bana hemdem eyleyen ey gam seni (Nikoğos Ağa, Hicazkâr Şarkı)24a
Bana ne oldu değişti şimdi halim (Rahmi Bey, Beyâtî Araban Şarkı)28b,87a,130b,133a
Bana seyrân-ı cemalindir emel (Rahmi Bey, Beyâtî Araban Şarkı)28b,133a
Bâri felek yüzüne söyleyim (Nikoğos Ağa, Acem Kürdî Şarkı)24c,57a,80b
Be gemici gemici kullan dümeni (Meçhûl, Hicazkâr Şarkı)41,72b
Beğendim seni efendim geçmem asla ben (Dede Efendi, Ferahnâk Şarkı)25b,31,66,82b,132a
Bekasız hüsnün güvenme anına (Lem'i Atlı, Beyâtî Araban Şarkı)24c,87a
Bekledim fecre kadar (Râkım Elkutlu, Hicazkâr Şarkı)49
Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun a güzel (Refik Fersan, Uşşak Şarkı)118a
Ben bûy-i vefâ bekler iken sûy-i çemenden (Hacı Arif Bey, Nihâvend Şarkı)131b
Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz (Tab'i Mustafa Efendi, Hüseynî Yürük Semâî)6,88a
Ben sana âşık değilim (Dede Efendi, Muhayyer Şarkı)108,125b
Ben sana gönül vereli bak ne hâl oldum (Çorlu'lu, Hicazkâr Şarkı)85b,105
Ben sana macbûr olmuşum gel yavrucağım (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Tâhir Şarkı)20,39,64,71a
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum (Dede Efendi, Bestenigâr Şarkı)53b,55b,82b,120a,120b,139a,141
Ben sözüne bağlamam bel (Numan Ağa, Hicazkâr Şarkı)72b,133b
Ben yürürem yâne yâne (Meçhûl, Segâh İlâhî)79b,103
Beni bî-zâr ederken serzenişler (Hacı Arif Bey, Sûzinâk Şarkı)91
Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile (Ebubekir Ağa, Mahûr Yürük Semâî)92,94a,118b
Benim halim firakınla yamandır (Hacı Fâik Bey, Hicaz Şarkı)78b
Benim sen nemsin ey dilber deli gönlüm seni ister (Ahmet Râsim Bey, Segâh Şarkı)19,61,122a
Benim yârem gibi yâre bulunmaz (Lâtif Ağa, Sûzinâk Şarkı)94b,117b
Benliyi aldım kaçaktan (Meçhûl, Karcığar Köçekçe)38,61,88b,43
Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme (Bimen Şen, Segâh Şarkı)61
Benzemez kimse sana tanrına hatran olayım (Fehmi Tokay, Uşşak Şarkı)88b
Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ (Tanbûrî İsak, Gülizâr Beste)27b,43,88a
Beyati Araban Peşrev (Gazi Giray Han, Beyâtî Araban Peşrev)93
Beyâtî Mevlevî Ayini (Derviş Kûçek Mustafa Dede, Beyâtî Mevlevî Ayini)39,63a,140
Beyati Saz Semai (Kanuni ?mer Efendi, Bey?t? Saz Sem??)87a
Bezm-i ?lemde meserret bana c?n?n iledir (III.Selim, Z?vil Beste)61
Bezm-i meyde mutrıba bir nağme-i dil cu kopar (Enfi Hasan Ağa, Segâh Beste)52a
Bezm-i meyde sakiyâ devreylesin mül gül gibi (Seyyid Nuh, Şehnaz Beste)29c
Bî vefâ bir çeşm-i bîdat ne yaman aldattı beni (Dede Efendi, Gülizâr Şarkı)24c,30a,37,120b
Bileydi derd-i derûnum o fitnecû dilber (Tanbûrî İsak, Gülizâr Yürük Semâî)27b,43,88a
Bilirim daha sen pek küçüceksin (Bimen Şen, Hüzzam Şarkı)91
Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş (Tanbûri Ali Efendi, Sûzidil Beste)9
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun (Selânikli Ahmet Efendi, Rast Şarkı)89b
Bilmem ki safâ (Leon Hancıyan, Karcığar Şarkı)48
Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben (Tanbûri Ali Efendi, Nihâvend Yürük Semâî)9,54a,61,124a,137b
Bilmiyorum bana n'oldu (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)58b
Bin cân ile sevdim seni (Küçük Osman Bey, Rast Şarkı)40,52c,57b,67b,90b,132a
Bin cefâ görsem ey sanem senden (Zekâî Dede, Acemaşiran Beste)5,5,30a,36,44,57a
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden (Lem'i Atlı, Nihâvend Şarkı)71a,61
Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühan-perdâz ile (Ziya Paşa, Nişâburek Şarkı)112
Bir âfet-i meh peyker ile nüktelerim var (Ebubekir Ağa, Mahûr Beste)25a,33,52c,92,94a,117b
Bir can ile sevdim seni (Tanbûri Büyük Osman Bey, Rast Şarkı)119a
Bir cefâcû nazlı yâre (İsmet Ağa, Bestenigâr Şarkı)27a
Bir dâme düşürdü ki beni baht-ı siyâhım (Hacı Fâik Bey, Rast Şarkı)57b,78b
Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesnâ (Dede Efendi, Ferahfezâ Ağır Semâî)22,44,53a,69,80a,120b
Bir dilberdir beni yakan (Tanbûrî Mustafa Çavuş, Hüseynî Şarkı)101
Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-i dilimdir (Şâkir Ağa, Ferahnâk Yürük Semâî)31,66,124b,134a
Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece (Sadullah Ağa, Muhayyer Yürük Semâî)25c,64
Bir esmere gönül verdim (Tanbûrî Mustafa Çavuş, Sabâ Şarkı)27a,30a,129b
Bir gamlı hazânın seherinde ısrâra ne hâcet yine bülbül (Suphi Ziyâ Özbekkan, Kürdilihicazkar Şarkı)18,63b,117a,122a,130a,131a,134b,138a
Bir gonca-i nevres fidan (Raif Korel, H?zzam K??ek?e)66
Bir gölge ol beni peşinden koştur (Lem'i Atlı, Karcığar Şarkı)58b,70b,124b
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi mehveşi (Ali İçinger, Eviç Şarkı)121b
Bir gün gelecek ben gibi nâçar olacaksın (Bimen Şen, Hüseynî Şarkı)124a
Bir gün görmezsem seni Mecnûn'a dönerdim (Lem'i Atlı, Kürdilihicazkar Şarkı)56
ruhumu şâd edecek sandım (Musa Süreyya Bey, Nihâvend Şarkı)23c,75b,86b,124b,136a
Bir günâh ettimse canâ sûzinâk oldum yeter (Selânikli Ahmet Efendi, Sûzinâk Şarkı)40,65a
Bir hâdise var cân ile canân arasında (Servet Yesârî Bey, Hisar Bûselik Şarkı)28c,29c,30c,40,72a,95b,131b
Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr (Hacı Arif Bey, Hicazkâr Şarkı)59,62,76a
Bir hoş hırâm taze civân aldı gönlümüz (Tanbûrî İsak, Gülizâr Ağır Semâî)43,88a
Bir kendi gibi zâlimi sevmiş yanıyormuş (Lem'i Atlı, Kürdilihicazkar Şarkı)127a
Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem (İsmâil Hakkı Bey, Nişâburek Beste)64,120a
Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır (Hacı Fâik Bey, Dügâh Şarkı)84b
Bir neş'e umdu serâpâ keder oldum (Nuri Halil Poyraz, Nihâvend Şarkı)87b
Bir nev-civansın şûh-i cihansın (Rahmi Bey, Hisar Bûselik Şarkı)8,29c,30c
Bir nigâh et ne olur (Şekerci Cemil Bey, Hicaz Şarkı)47,102
Bir nigâh ile beni ey dilrübâ (Nikoğos Ağa, Sûzidil Şarkı)17
Bir nigâhın gönlümü etti esir-i aşkın ah (Tanbûrî Cemil Bey, Ferahnâk Şarkı)134a
Bir sebeple gücenmişsin sen bana (Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Eviç Şarkı)65b,105
Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sîr (Rahmi Bey, Sûzinâk Şarkı)25a,40,65a
Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor (Selânikli Ahmet Efendi, Acem Kürdî Şarkı)80b,106,119b
Bir verd-i ranâ ettim temâşâ (Dede Efendi, Ferahfezâ Şarkı)32,80a,96b
Bir yâr sevdim Kuşadalı (K.H. Yaşar, Hicazkâr Şarkı)88b,49,72b
Bir yâreli kuş çırpınıyor (Kanûnî Hacı Arif Bey, Karcığar Şarkı)48,58b,79b
Birlikte bir akşam yine meynûş edelim gel (Suphi Ezgi, Kürdilihicazkar Şarkı)21,26b,105,122b,130a
Bivefa bir çeşm-i bidât ne yaman aldattı (Dede Efendi, Gülizâr Şarkı)28b,129a,134a,138a,139a
Biyâ ki kadd-i tü der bağ-ı can nihâl-i menest (İlya Efendi, Sazkâr Yürük Semâî)41,68b
Biz âlûde-i sagâr-ı bâdeyiz (Hafız Post, Rast Yürük Semâî)2,29a,79a,123a
Boş değildir sevdiğim nâz ettiğim (Hâlit Bey, Uşşak Şarkı)118b,62,94b
Bu bi-vefalığı senden ümid etmezdim gerçekten (Hafız Balıkçı Mehmet Efendi, Hicazkâr Şarkı)52a
Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim (Dede Efendi, Ferahfezâ Yürük Semâî)36,50d,53a,69,80a,120b,138b
Bu gece çamlarda kalsak ne olur (Artaki Candan, Karcığar Şarkı)48
Bu gülzârın yine bir nev bahârı (Santûrî Ethem Bey, Sultâniyegâh Şarkı)49
Bu imtidâd-ı cevre ki bahtın şitâbı var (Lem'i Atlı, Uşşak Şarkı)55a
Bu şeb reca-yı dil ol dil-rübaya söylendi (Rifat Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)74b,136b
Bu yıl da böyle geçti (Münir Nurettin Selçuk, Kürdilihicazkar Şarkı)124a
Bu zevk u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz (Lem'i Atlı, Rast Şarkı)79a,132a
Bulunmaz nev civansın hemdem-i ağyarsın hayfa (Küçük Mehmet Ağa, Zâvil Ağır Semâî)12,44,61,74a,82a
Buselik Kâr - Sûr-i şâhî eyledi âlemi tayy (Dede Efendi, Bûselik Kâr)32,96b
Bülbül âsâ rûz ü şeb kârım nevâ (Dede Efendi, Eviç Şarkı)32,96b,109
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden (Zekâî Dede, Hicazkâr Yürük Semâî)5,5,76a,85b,90b,119a,127b
Bülbül olsam (Dede Efendi, Karcığar Köçekçe)97,38,118a
Bülbül Uşşakı (Meçhûl, Nevâ Son Peşrev)63a
Bülbül yetişir bağrımı hun etti figânım (Hacı Arif Bey, Segâh Şarkı)13,23b,52c
Bülbül-i dil ey gül-i ranâ senindir, sen benim (Hacı Sadullah Ağa, Beyâtî Araban Ağır Semâî)11,52b,93,100,130b,134a
Bülbül-i hoş-nevâ (Dede Efendi, Ferahfezâ Şarkı)60
B?lb?ller ?t?yor seher vaktidir (Me?h?l, Mah?r Serhat T?rk?s?)73
Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzân eyler (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Yegâh Yürük Semâî)62
Câme-i sürh ile sanma lâl-gün gelin (Enfi Hasan Ağa, Nişâburek Ağır Semâî)34,112,120a
Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr ü perîşân (Ahmet Râsim Bey, Hicaz Şarkı)19
Can ? dilimiz l?tf u keremk?r ile ma'm?r (Dede Efendi, Sult?niyeg?h Beste)42,68a
Cânâ firâk-ı aşkınla sûzinâkinem (Dede Efendi, Sûzinâk Yürük Semâî)32,96c,109,125a
Cânâ râkîbi handân edersin (Giriftzen Âsım Bey, Uşşak Şarkı)55b,85b,106
Cana sana aşık nice bir münhasır olsun (Kanûnî Ahmet Bey, Bestenigâr Şarkı)135a
Canım tezdir sabredemem (Tanbûrî Mustafa Çavuş, Uşşak Şarkı)24b,30c
Canım yerine geldi ki cananımı gördüm (Ebûbekir Ağa, Hüseynî Beste)24b,28b
Cefâsı âşıka yârin vefâ değil de nedir (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Bûselik Yürük Semâî)52a
Cemâlin şem'ine pervâne gönlüm (Zekâî Dede, Hüseynî Aşîrân Şarkı)5,5
Ceyhun arayan dide-i giryânımı görsün (Tanbûri Ali Efendi, Sûzidil Yürük Semâî)51e,127b
Cihan neyl ü nehar ağlar benim’çün (Lavtacı Hristo, Şevkefzâ Şarkı)50d
Çeçen Kızı (Tanbûrî Cemil Bey, Hüseynî Saz Semâî)62,74b
Çektim elimi gayri bu dünyâ hevesinden (Tatyos Efendi, Hüseynî Şarkı)88a
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük (Münir Nurettin Selçuk, Muhayyer Şarkı)124b
Çeşmânı o mehveşin elâdır (Lem'i Atlı, Karcığar Şarkı)48,58b
Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde canan döndürür (Zaharya, Segâh Beste)23b, 51d
Çıkalım sayd-ı şikâre (Tanbûrî Mustafa Çavuş, Uşşak Şarkı)1
Çıkayım gideyim Urumeli'ne (Meçhûl, Hüseynî Rumeli Türküsü)88b
Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin (Tab'i Mustafa Efendi, Beyâtî Ağır Semâî)6,28c,35,100,130b
Çırpınırdı Karadeniz (Üzeyir Hacıbeyov, Segâh Şarkı)70b,71b,73,77b
?in-i giys?suna zincir-i tesels?l dediler (III.Selim, S?zidil?r? Beste)6,23a,36,52b,82a,100,134b
Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i baharım (Hâfız Hüsnü Efendi, Bestenigâr Şarkı)82b
Çok zamandır gelmez oldun nev-civânım yanıma (Santûrî Ethem Bey, Karcığar Şarkı)58b
Çoktur gönülde dağ-ı melâlim (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)53b,120b
Çözülme zülfüne ey dilrübâ dil bağlayanlardan (Hacı Arif Bey, Nihâvend Şarkı)25a,25b,38,50a,51c,75a,87b,135a
Dağlar dağlar viran dağlar (Meçhûl, Hicaz Rumeli Türküsü)41
Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)16,90a,119a
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni (Kutbi Dede, Hicaz İlâhî)76b
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni (Kutbi Dede, Hicaz İlâhî)102
Dedim ey gönül sultânı amân ey cânımın cânı (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Sûzinâk Şarkı)88b,20,25a,36
Değildi böyle evvel tarz ü tavrın bî-karar oldu (Mahmud Celâleddin Paşa, Hüzzam Şarkı)2,10,104
Dehr olmada bu sûr ile mâ'mûr-ı meserret (Dede Efendi, Bûselik Yürük Semâî)27a,42,67a
Dem-i visâl o şûha itâbı n’eylersin (Kara İsmail Ağa, Şehnâz Yürük Semai)29c
Demedim hiç ona kimsin sen nesin söyle adını (Râkım Elkutlu, Kürdilihicazkar Şarkı)126a
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum (Şemseddin Ziyâ Bey, Şehnâz Şarkı)59,124b
Derdimi arz etmeğe ol şaha bir bulmadım (Enderûnî Ali Bey, Hicaz Şarkı)28c,72b
Didem yüzüne  nâzır nâzır yüzüne didem (Yahya Nazim Efendi, Şehnaz Şarkı)29c
Dil benim terk-i sebata her zaman amâdedir (Leylâ Saz, Sultâniyegâh Şarkı)14
Dil bir güzele meyletti hele (Dede Efendi, Rast Şarkı)32,53b,96c,109,126b
Dil harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma (Tanbûri Ali Efendi, Segâh Şarkı)2,9
Dil hun olurum yad-ı cemâlinle senin ben (Bimen Şen, Hüzzam Şarkı)67b,71b
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur (Civan Ağa, Nihâvend Şarkı)26b,47,55a,65a,95a,127a
Dil verdiğim ol çeşm-i siyeh-meste işittim (Zekâî Dede, Hüzzam Yürük Semâî)5,68b,122b,124b,136a
Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)47,136a,137a
Dil-hûn olurum yad-ı cemalinle senin ben (Bimen Şen, Hicaz Şarkı)76b
Dilbesteye lûtf u keremin mahzar eyle (Kömürcüzâde Mehmet Efendi, Şevkefzâ Ağır Semâî)24c,107
Dilerim zülfüne ber-dar olayım (Hacı Arif Bey, Hicazkâr Şarkı)25b
Dilhûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben (Bimen Şen, Hüzzam Şarkı)104
Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün (Hacı Sadullah Ağa, Beyâtî Araban Yürük Semâî)93
Dinle sözümü sana direm özge edâdır (Meçhûl, Segâh İlâhî)32,66
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde (Lem'i Atlı, Nihâvend Şarkı)54a
Diyemem sîne-i berrâkı semender gibidir (Dede Efendi, Neveser Beste)26a
Doldur getir ey sakî-i gül çehre piyâle (Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Segâh Şarkı)23b,50a,124b
Dök zülfünü meydana gel (Tanbûrî Cemil Bey, Hisar Bûselik Şarkı)4,29c,34,54a,57b,73,79b,95b,100,129b,134b
Dökülmüş zanbak gibi (Subhi Ziya Özbekkan, Uşşak Şarkı)1,122b
Dönsek mi bu aşkın şafağından gitsek mi ekalim-i leyale (Suphi Ziyâ Özbekkan, Müstear Şarkı)133b
Dönülmez akşamın ufkundayız (Münir Nurettin Selçuk, Segâh Şarkı)81b,122a,138a
Dumanlı başları göklere ermiş (Münir Nurettin Selçuk, Hüseynî Şarkı)81b
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli (Tanbûrî Mustafa Çavuş, Hisar Bûselik Şarkı)4,29c,30c,34,95b,131b,134b,135b
Dügâh Kâr - Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim (Hacı Arif Bey, Dügâh Kâr)7,36,50b,51d,78a,124a
Dün gece saz meclîsine neden geç geldin (Muhlis Sabahattin Ezgi, Nihâvend Şarkı)87b
Dün gece sende ben derd-i mende (Şâkir Ağa, Bûselik Şarkı)17,40,72a,83b,118a
D?n gece ye's ile kendimden ge?tim (Suphi Ziy? ?zbekkan, Hicaz Divan)18,76b,102,118a,134b
Düşer mi şânına ey şeh-i hûbân (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)51b,62,65b,72b,117a
Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bulere (Zaharya, Hicaz Hümayun Beste)11
Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden (Hacı Sadullah Ağa, Arazbar Bûselik Ağır Semâî)72a,40
Düştün elem-i aşka gönül dağları aştın (Lavtacı Hristo, Isfahân Şarkı)2
Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay (Lâtif Ağa, Mahûr Şarkı)12,26a,125a,133a
Edalı bir yosma kararım aldı (Ali Rıfat Çağatay, Hüseynî Şarkı)125b
Edemem kimseye hâlim hikâyet (Hacı Arif Bey, Sûzinâk Şarkı)88b
Efem şimdi eller sözüne kandı (Lavtacı Hristo, Tâhir Şarkı)122b
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû (Şâkir Ağa, Evcârâ Şarkı)97
Ehl-i aşkın neşvegâhı (Tatyos Efendi, Kürdilihicazkar Şarkı)46
El benim çün seni sarmış biliyor (Dede Efendi, Ferahfezâ Şarkı)32,60,80a,96b
Elimde iken senin gül-penbe destin (Lavtacı Hristo, Karcığar Şarkı)58b,99
Elmas senin yüzün gören (Tanbûrî Mustafa Çavuş, Rast Şarkı)27b,30b,70b,118b,129b,132a,137a
Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var (Şevki Bey, Beyâtî Şarkı)38,130b
Erdi bahar sardı yine neş'e cihânı (Münir Nurettin Selçuk, Rast Şarkı)83b,122a
Ermesin el o şehin şevket-i vâlâlarına (III.Selim, Şevkefzâ Beste)24c,107
Esir ettin beni ey dil-pesendim (Rahmi Bey, Mahûr Şarkı)82b
Esîr-i zülfünüm ey yüzü mâhım (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)16,38,45,118a,130b
Eski hâli hiç göremem (Hacı Arif Bey, Sûzinâk Şarkı)88b
Esti nesîm-i nev-bahar açıldı güller subh-dem (Hacı Arif Bey, Rast Şarkı)90b
Etdi o güzel ahde vefâ müjdeler olsun (Ebubekir Ağa, Segâh Yürük Semâî)33,50a,61,79a,103,123a
Etme bîhude figan vazgeç gönül (Rahmi Bey, Isfahân Şarkı)122a,133b
Etmedin asla terahhum pek çok üzdün canımı (Leylâ Saz, Mahûr Şarkı)14,92,94a,118b
Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun (Ebubekir Ağa, Segâh Yürük Semâî)124a
Evcara Peşrev (Dilhayat Kalfa, Evcârâ Peşrev)35
Evcara Saz Semai (Dilhayat Kalfa, Evc?r? Saz Sem??)35,62,97,100,135a
Eviç Kâr - İmrûz hevây-ı bagest (Abdülali Efendi, Eviç Kâr)97
Evvel benim nazlı yarim (Şâkir Ağa, Müstear Şarkı)17,79a,103,124a,133b
Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır (Suphi Ziyâ Özbekkan, Sabâ Yürük Semâî)18,124a
Ey benim bahtı yârim Gönlümün tahtı yârim (Muhlis Sabahattin Ezgi, Kürdilihicazkar Şarkı)91
Ey büt-i nev edâ (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)22,32,50c,54a,59,77b,80b,96b,109,139a
Ey çerh-i sitemger dil-i nalâne dokunma (Medenî Azîz Efendi, Hicaz Şarkı)21,87b,122a
Ey çeşm-i âhû hicr ile tenhâlara saldın beni (Dede Efendi, Hicaz Beste)28a,53a,89b,122b,126b,141
Ey çeşm-i ahu mehlika cürmüm nedir söyle bana (Nikoğos Ağa, Acemaşiran Şarkı)1,120a
Ey dil heves-i vuslat-ı canân sana düşmez (Küçük Mehmet Ağa, Sûzinâk Yürük Semâî)79a,103,131a
Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı baharın (Şemseddin Ziyâ Bey, Sûzidil Şarkı)65a
Ey gonca dehen hâr-ı elem cânıma geçti (Dede Efendi, Mahûr Beste)25a,37,65a,82b,138b,139a
Ey gonca-i nazik tenim sensin benim şuh-i şenim (III.Selim, Muhayyer Sünbüle Şarkı)6,24b,29b,39,50d,63b,138a
Ey g?z? ahu bana bilmem ni?in big?nesi (Eyy?b? Mehmet Bey, Mah?r Beste)77a
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var (Yusuf Ziya Paşa, Nişâburek Yürük Semâî)57b
Ey gül-i bağ-ı edâ (Dede Efendi, Hüzzam Şarkı)22,104,119b,120a,139a,141
Ey hümâ-yı padişahî ber ser-i bâlâ-yi tü (Dede Efendi, Hisar Bûselik Ağır Semâî)70a
Ey hüsn-i cemâl âleme sen darb-ı meselsin (Ahmet Irsoy, Hüzzam Şarkı)66,2
Ey kâş-ı kemân tîr-i müjen cânıma geçti (Dede Efendi, Ferahfezâ Beste)50d,53a,69,80a,120b
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim (Dede Efendi, Acemaşiran Ağır Semâî)30a,57a
Ey mehlika ey gül beden (İsmâil Hakkı Bey, Hicaz Şarkı)40
Ey mutrıb-i zevk âşinâ (Rahmi Bey, Nihâvend Şarkı)8,63b,75b,126a,127a,138a
Ey nihâl-i emelimde (Udî Arşak, Nihâvend Şarkı)47
Ey nihal-i işve bir nevres-fidanımsın benim (Vardakosta Ahmed Ağa, Muhayyer Sünbüle Şarkı)24b,29b
Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enverî (Leylâ Saz, Hüzzam Şarkı)14,46,86a,133a
Ey sefâyı ârızından çeşme-i hurşîd-i âb (III.Selim, Şedaraban Beste)23c,43,51c,87a
Ey serv-i gülâr-ı vefâ (III.Selim, Şevkefzâ Şarkı)50d,107
Ey şâh-i melek-hu kadd-i bâlâ-yı ferahnâk (Nikoğos Ağa, Ferahnâk Şarkı)90a
Ey şûh seninle gizlice mehtâba çıksak gizlice (Hâşim Bey, Müstear Şarkı)19
Ey şûh-i cefâ-pîşe bırak vâz-ı cefâyı (Hacı Arif Bey, Uşşak Şarkı)13,90a,119a
Ey şûh-i sertâb ey dürr-i nayâb (Lem'i Atlı, Kürdilihicazkar Şarkı)1,127a
Ey verd-i ranâ şuh-i melekveş (Dede Efendi, Şehnâz Şarkı)127b
Eyle kerem uşşakına ağlatma aman (Numan Ağa, Hisar Bûselik Şarkı)72a
Ferahfeza Kâr - Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay (Dede Efendi, Ferahfezâ Kâr)60
Ferahfeza Mevlevi Ayini (Dede Efendi, Ferahfezâ Ayin-i Şerif)60,89a
Ferahfeza Peşrev (Tanbûrî Cemil Bey, Ferahfezâ Peşrev)80a
Ferahfeza Peşrev (Zeki Mehmet Ağa, Ferahfezâ Peşrev)50d,53a,69
Ferahfeza Saz Semai (Şerif Muhittin Targan, Ferahfezâ Saz Semâî)62
Ferahfeza Saz Semai (Tanb?ri B?y?k Osman Bey, Ferahfez? Saz Sem??)122b
Ferahfeza Saz Semai (Tanb?r? Cemil Bey, Ferahfez? Saz Sem??)54a,72a,80a
Ferahfeza Saz Semai (Şerif Muhittin Targan, Ferahfezâ Saz Semâî)122b
Ferahnak Peşrev (Zeki Mehmet Ağa, Ferahnâk Peşrev)81a,90a
Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ (Suphi Ziyâ Özbekkan, Hüseynî Şarkı)18,70b,85b,101,124a
Feryâd ile yâd eyler iken ben seni her bâr (İsmâil Hakkı Bey, Nihâvend Yürük Semâî)71a,87b
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok (Tanbûrî Cemil Bey, Şehnâz Şarkı)124b
Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol simîn beden (Zekâî Dede, Şehnâz Bûselik Beste)124a
Feryat ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ (Suphi Ziyâ Özbekkan, Hüseynî Şarkı)136b
Fesleğen ektim gül bitti (Tanbûrî Mustafa Çavuş, Isfahân Şarkı)2
Fırsat bulsam yâre varsam (Tanbûrî Mustafa Çavuş, Şehnâz Şarkı)4,44,95a
Firâkınla zâlim harâb oldu can (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)16
Firkat-i canân ile nalân mı oldun ey gönül (Civan Ağa, Hüseynî Şarkı)58a,88a,136b
Firkat-i yâr beni yaktı (İsmâil Hakkı Bey, Acem Kürdî Şarkı)62
Fitneler gizlemiş mahmur gözüne (Mahmud Celâleddin Paşa, Rast Şarkı)10,57b,90b,119a,132a
Gam-zedeyim devâ bulmam (Tatyos Efendi, Uşşak Şarkı)77b
Geçdi o gamlı eyyâm-ı sermâ (Rahmi Bey, Tâhir Bûselik Şarkı)67a
Geçip de karşıma gözlerin süzme (Ahmed Ağa, Şevkefzâ Şarkı)50d
Geçti bahar hazan erdi bu yerde (Fehmi Tokay, Bûselik Şarkı)95b
Geçti o gamlı eyyâm-ı serma (Rahmi Bey, Tâhir Bûselik Şarkı)2,42
Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i nâşâdıma (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)13,75a,123b,126a
Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster (Selânikli Ahmet Efendi, Mahûr Şarkı)86a
Gel derim gelmez yanıma (Dede Efendi, Karcığar Köçekçe)97,38
Gel ey güzeller serveri (Dede Efendi, Evcârâ Şarkı)32,96b,109
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim (Kassamzâde Mehmet Efendi, Nişâburek Yürük Semâî)70a,112,120a
Gel seninle yarın ey serv-i revân (Hacı Sadullah Ağa, Hicazkâr Şarkı)80b,86b,59
Gel seninle yine bir aşka giriftâr olalım (Ahmet Râsim Bey, Sûzinâk Şarkı)19,26a,62
Gel şu tayyare ile (Bimen Şen, Sultâniyegâh Şarkı)49
Gelince bezme mestâne (Kırım'lı Neşet Molla, Hüzzam Şarkı)122a,66,78b
Gelince hatt-ı muanber o meh cemâlimize (Küçük Mehmet Ağa, Evcârâ Beste)12,35,99,135a,136b
Gelmedin bir kerreden ma'da neden (Fehmi Tokay, Uşşak Şarkı)1
Gelmiş değildir böyle perî (Şâkir Ağa, Sabâ Şarkı)27a
Gelse o şûh meclîse nâz ü tegâfül eylese (Hafız Post, Rast Yürük Semâî)33,44,51b,54b,82a
Gerdâniye Köçekçe Takımı (Meçhûl, Gerdâniye Köçekçe)83a
Gerdaniye Saz Semai (Suphi Ezgi, Gerd?niye Saz Sem??)21
Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim (Lem'i Atlı, Muhayyer Şarkı)122b
Gidelim Göksu'ya bir âlem-i âb eyleyelim (Lavtacı Hristo, Kürdilihicazkar Şarkı)51b,62,65b,72b,117a
Gidem dedim aman yârenlerim darıldı (Meçhûl, Hicaz Şarkı)71b,77b,120a,126a
Gidiyorum göz yaşımı dökerim (Nikoğos Ağa, Beyâtî Araban Şarkı)28b,34
Girdi gönül aşk yoluna (Dede Efendi, Karcığar Şarkı)32,96c,109
Gitti de gelmeyiverdi gözlerim yollarda kaldı (Dede Efendi, Uşşak Şarkı)37,134a,139a
Gönlüm heves-i zülf-ü siyehkâre düşürdüm (Zekâî Dede, Hisar Bûselik Yürük Semâî)135b
Gönlüm sevdi şimdi bir yâr (Lem'i Atlı, Sultâniyegâh Şarkı)49
Gönlüm yine bir âteş-i hicrâna dolaştı (Şeyh Edhem Efendi, Nihâvend Şarkı)75b,125a
Gönlümle oturdum hüzünlendim o yerde (Şekip Memduh Bey, Nihâvend Şarkı)95a
Gönlümü bir tıfl-ı dilbâz eyledi kendine hem râz (Tâhir Ağa, Hicazkâr Şarkı)23a,51b,76a,91,130a
Gönlümü dûçâr eden o hâle hep kara gözlü kara bahtımdır sebep (Şevki Bey, Hicazkâr Şarkı)45,76a,80b
Gönlümün ezhârı içinde gül gibi dildârı var (Fehmi Tokay, Rast Şarkı)89b
Gönül adlı bülbülüm var (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Mahûr Şarkı)36,70b,131b
Gönül durmaz su gibi çağlar (Dede Efendi, Şehnâz Şarkı)59,76b,102,123a,124b,127b,139a
Gönül düşüp hâm-ı geysû-yi yâre kalmıştır (Yahya Nâzım Efendi, Muhayyer Beste)25c,64
Gönül harâreti sönmez şarâb-ı kevserle (Şükrü Şenozan, Bûselik Şarkı)83b
Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Yegâh Beste)62
Gönül ne için âteşlere yansın (Faize Ergin, Nikriz Şarkı)74a
Gönül verdim bir civâne (III.Selim, Hüzzam Şarkı)6,52b,104,125a
Gönüller uğrusu bir yâr-i bi-amanım var (İsmâil Ağa, Hüseynî Yürük Semâî)28b,34
Gör hâlimi canâ bana çeşmin neler etti (Hacı Fâik Bey, Hüzzam Şarkı)7,75b,78b,117a,133a
Gördüm bugün cânân-ı dil (Dede Efendi, Mahûr Şarkı)32,77a,96b,109
G?ren f?tade olur h?sn-i bi bahanesime (Dede Efendi, H?zzam Beste)117a
Görmek ister dâima her yerde çeşmânım seni (Garbis Efendi, Nişâburek Şarkı)64
Görmek ister gözlerim her dem seni (Tanbûrî Cemil Bey, Hüseynî Şarkı)86b
Görsem seni doyunca (Dede Efendi, Rast Şarkı)40,50b,53b,67b,89b,119b,126b,139a,141
Görülmemiş böyle güzel devr-i Yusuf'tan beri (İsmâil Hakkı Bey, Şedaraban Şarkı)108,125b
Görünce ben seni ey mâh (Selânikli Ahmet Efendi, Karcığar Şarkı)48,108,125b
Gösterip ağyâre lûtfûn bizlere bîgânesin (Hacı Arif Bey, Mahûr Şarkı)86a,123b,131b
Gözden cemali çün ırak oldu (Rifat Bey, Muhayyer Şarkı)28,74b,99
Gözüm hasretle giryandır (Tatyos Efendi, Hüzzam Şarkı)131a
Gözümde dâîm hayâl-i cânâ (Dede Efendi, Rast Kâr-ı Nev)22,37,55a,65a,85a,100,119b,138b
Gözümde işvenümâdır hayâl-i bîbedeli (Ahmet Râsim Bey, Beyâtî Araban Şarkı)19,30a,108,125b
Gözümden ey perî-rûyim (Rifat Bey, Rast Şarkı)70b,123a
Gözümden gitmiyor bir dem hayâli (Hacı Arif Bey, Sûzinâk Şarkı)26a
Gözümden gönlümden hayâlin gitmez (Dede Efendi, Şedaraban Şarkı)108,125b
Gurûb etdi güneş dünya karardı (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)1,13,38,75b,123b,130a
Gücendi biraz sözlerime münfail oldu (Suphi Ziyâ Özbekkan, Hicaz Uzzâl Şarkı)18,77b,88b
Gül hazin sünbül perîşan bağ-ı zârın şevki yok (Rahmi Bey, Beyâtî Şarkı)8,87a
Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey (Tab'i Mustafa Efendi, Beyâtî Yürük Semâî)28c,35,130b
Gül yüzünde göreli zülf ü seman-say gönül (Münir Nurettin Selçuk, Rast Şarkı)54b
Güldü açıldı yine gül yüzlü yar (Hacı Arif Bey, Hicazkâr Şarkı)23a,24a,41,72b,80b,122a
Gülizar Peşrevi (Gazi Giray Han, Gülizâr Peşrev)88a
Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz (Fehmi Tokay, Tâhir Bûselik Şarkı)2,42,67a
Güller açmış bülbül olmuş bî karar (Santûrî Ethem Bey, Sultâniyegâh Şarkı)49
Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünce (İbrahim Ağa, Hicaz Ağır Semâî)28a
Gülsen açılsan çemen gülşenleşir (Civan Ağa, Kürdilihicazkar Şarkı)56,117b
Gülsitân-ı nakş-ı hüsnünden bahâristân yazar (Zaharya, Sabâ Beste)11
Gülşen açılsan çemen gül şenlenir (Civan Ağa, Kürdilihicazkar Şarkı)24a
Gülşen-i ezhar açtı her yana (Basmacı Abdi Efendi, Mahûr Şarkı)12,48,86a,1
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor (Rifat Bey, Hicaz Şarkı)76b,87b,102
Gülşende yine ah ü enin eyledi bülbül (İsmâil Hakkı Bey, Rast Yürük Semâî)76a
Gülzâra nazar kıldım vîrâne visâl olmuş (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)16,38,45,77b,130b
Gün doğmayacak belli bu aşkın gecesinden (Musa Süreyya Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)63b
Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim (Udi Nevres Bey, Muhayyer Şarkı)124b
Günc-i gamda rûz-i şeb dil bihuzur (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Yegâh Şarkı)20,25b,31
Güvenme hüsnüne bu çağın geçen (Şemseddin Ziyâ Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)23c,122a
Güzel gel aklımı aldın (Dede Efendi, Hicaz Köçekçe)24b,50c
Güzel gün görmedi âvare gönlüm (Hacı Arif Bey, Hicaz Şarkı)76b
Hâb-gâh-ı yâre girdim arz için ahvâlimi (Giriftzen Âsım Bey, Rast Şarkı)55a
Hâbide olan tâlî-i nâ sâzım uyandı (Udî Sâmi Bey, Sultâniyegâh Şarkı)49
Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh (Şekerci Cemil Bey, Sûzinâk Şarkı)88b,94b,118b
Hâl-i siyehi gerden-i nâzik-terindedir (Sadullah Ağa, Muhayyer Ağır Semâî)64
Halâ kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar (Yorgo Bacanos, Mahûr Şarkı)48
Hançer-i ebrûsu saplandı dile (Asdik Ağa, Kürdilihicazkar Şarkı)23a,75b,88b,117a,117b
Harâb-ı intizâr oldum aman gel (Leylâ Saz, Hüzzam Şarkı)14,119b
Hasret odu yaktı ciğerim ey rûh-i alim (Tanbûri Ali Efendi, Hicaz Şarkı)9
Hasretle bu şeb gâh uydum gâh uyandım (Meçhûl, Uşşak Divan)15,28a,30c,77b,84b,101,122b
Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da bahtiyar ölmek isterim (Lem'i Atlı, Hicaz Şarkı)117a,136a
Hatırımdan çıkmaz asla ahd ü peymânın senin (Hacı Arif Bey, Rast Şarkı)29a
Hayâl-i yâre değme girye dursun (Rifat Bey, Sabâ Zemzeme Şarkı)30a,36,124a,125b
Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyâsıdır (Münir Nurettin Selçuk, Sultâniyegâh Şarkı)71b,127b
Hem sohbet-i dild?r ile mesr?r idik evvel (Itr?, Pen?g?h Beste)139b
Hemişe dilde sühan elde zakarımdır (Tab'i Mustafa Efendi, Sazkâr Beste)6,41,44,68b
Her bir bakışında neş'e buldum (Tanbûri Ali Efendi, Sûzidil Şarkı)9
Her dilden ol meh çalmıyor (Şâkir Ağa, Rast Şarkı)67b,137a
Her gece semâda ararım seni (Bimen Şen, Kürdilihicazkar Şarkı)46
Her gördüğü periye gönül müptelâ olur (Buhûrîzâde Mustafa Itrî, Bûselik Beste)4,27a,42,67a,139b
Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir (Kaptanzâde Ali Rıza Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)46,126a
Her telden ol meh çalmıyor (Şâkir Ağa, Rast Şarkı)40,90b
Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz (Giriftzen Âsım Bey, Hicaz Şarkı)102
Hırâm et gülşene gûş eyle ar'ardan müdârâyı (Sadullah Ağa, Hicazkâr Şarkı)24a
Hicaz Hümayun Peşrevi (Veli Dede, Hicaz Hümayun Peşrev)78b
Hicaz İlahi (Hicaz İlâhî)63a
Hicaz K??ek?eler (Hicaz K??ek?e)66
Hicaz Mandıra (Lavtacı Andon Efendi, Hicaz Mandıra)77b
Hicaz Mevlevi Ayini (K?nh? Abd?rrahim Efendi, Hicaz Mevlev? Ayini)111
Hicaz Peşrev (Sâlim Bey, Hicaz Peşrev)47
Hicaz Peşrev (Veli Dede, Hicaz Peşrev)57b
Hicaz Saz Semai (Yusuf Paşa, Hicaz Saz Semâî)47
Hicaz Saz Semai (Refik Talat Alpman, Hicaz Saz Sem??)124a
Hicaz Sirto (Sultan Abd?laziz, Hicaz Sirto)86a
Hicazkar Peşrev (Tanbûri Büyük Osman Bey, Hicazkâr Peşrev)49,80b
Hicazkar Peşrev 1.Hane 1 Teslim (Tanbûrî Cemil Bey, Hicazkâr Peşrev)90b
Hicazkar Saz Semai (Kem?l Niy?z? Seyhun, Hicazk?r Saz Sem??)49,61,76a,93
Hicazkar Sirto (Nuri Halil Poyraz, Hicazk?r Sirto)91
Hicranla geçen günleri hasretle anarken (Zeki Arif Ataergin, Hicaz Şarkı)123a
Hisarbuselik Peşrev (Kemal Batanay, Hisar Bûselik Peşrev)70a
Hoş yaratmış bari ezel (Nikoğos Ağa, Ferahnâk Şarkı)132a,134a
Hüseyni Peşrevi (Andon Efendi, Hüseynî Peşrevi)28b
H?seyni Saz Semai (Tatyos Efendi, H?seyn? Saz Sem??)58a,88a,122a
Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şanın (Hacı Arif Bey, Sûzinâk Şarkı)2
Hüsn-ü zâtın gibi bir dilber-i sîmin endâm (Kömürcüzâde Mehmet Efendi, Şevkefzâ Beste)24c,107
Hüsnüne etvâr-ı nazın şân senin (Lem'i Atlı, Karcığar Şarkı)48,79b,118a
Hüsnüne mâil gönlüm ezelden (Dede Efendi, Evcârâ Şarkı)32,62,96b,97,109
H?zzam Mevlevi Ayini (Dede Efendi, H?zzam Mevlev? Ayini)32,96a
Hüzzam Peşrev (Seyfettin Osmanoğlu, Hüzzam Peşrev)24a,65b,88b,117a,124b
Hüzzam Peşrev (Tanbûri Büyük Osman Bey, Hüzzam Peşrev)32,46,83a
Hüzzam Saz Semai (Neyzen Yusuf Paşa, Hüzzam Saz Semâî)122b
H?zzam Saz Semai (Udi Nevres Bey, H?zzam Saz Sem??)69,84a,88b,104,119b,122a
Hüzzam Saz Semai (Yusuf Paşa, Hüzzam Saz Semâî)46
İftirâkındır sebep bu nâle vü feryâdıma (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)23c,91,123b
İki gözüm sensiz (Kemal Emin Bara, Mahûr Şarkı)48,61
İlkbahar olunca leylim şen olur dağlar (Gerdâniye Köçekçe)50c
İltimas etmeye yâre varınız (Hacı Arif Bey, Muhayyer Şarkı)28,99,125a
İnan ki ey güzel duyunca hoş kelamını (Selânikli Ahmet Efendi, Hüzzam Şarkı)46,117a
İndim yârin bahçesine gülden geçilmez (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)47,55b,120a,102
İntizâr-ı mekdeminle reh-güzârın gözlerim (İsmâil Hakkı Bey, Acem Kürdî Beste)57a
İstedin de gönlümü verdim sana (Şekerci Cemil Bey, Bestenigâr Şarkı)135a
İydini tebrik için ey gülizar (Lem'i Atlı, Şedaraban Şarkı)108,125b
İzmir'in içinde vurdular beni (Meçhûl, Hicazkâr Şarkı)41,72b
Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşî ülfet et (Hâşim Bey, Bestenigâr Şarkı)19,135a
Kalb-i sevdâzedeler (Selânikli Ahmet Efendi, Kürdilihicazkar Şarkı)46
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün (İsak Varon, Eviç Şarkı)43
Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri (Hâfız Yusuf Efendi, Kürdilihicazkar Şarkı)1,46,74b
Kamer-çehre perî-rû tende cânım (Hacı Arif Bey, Hicaz Şarkı)72b
Kan-ı yâd-i lebinle hûn-i dil-nûş etdiğim demler (Tanbûri Ali Efendi, Sûzidil Ağır Semâî)9,23b,51e,127b
Kanlar döküyor hicrin ile dîde-i giryân (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)13,24a,75a,85b,105,123b
Karcığar köçekçelerden seçmeler (Dede Efendi, Karcığar Köçekçe)129a
Karcığar Peşrev (Tatyos Efendi, Karcığar Peşrev)48
Karcığar Saz Semai (Tatyos Efendi, Karcığar Saz Semâî)48,93
Karşıdan yar güle güle (Dede Efendi, Beyâtî Şarkı)1,37,134a
Kendine niçin emsâl ararsın (Medenî Azîz Efendi, Hicaz Şarkı)3,21,89b,106,118a
Kerem eyle mestâne kıl bir nigâh (Medenî Azîz Efendi, Hüzzam Şarkı)21,83a,84a,103,122b
Kırdın ümmîdimi yıktın şu gönül lânesini (Fehmi Tokay, Segâh Şarkı)61
Kırımdan gelirim adım Sinan'dır (Meçhûl, Gerdâniye Türkü)73
Kırsa bin tel nâz ile (Bimen Şen, Hicazkâr Şarkı)49
Kış geldi firâk açmadadır sineme yâre (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)123a
Kim görmüştür güzellerin vefâsın (Meçhûl, Hicaz Rumeli Türküsü)58b,77b
Kim görse seni aşkınla hasr-ı emel eyler (Şemseddin Ziyâ Bey, Hicaz Şarkı)57b
Kimin meftunu oldun ey peri ruyim (Küçük Mehmet Ağa, Evcara Ağır Semai)99
Kimseler gelmez senin feryâd-ı ateş-bârına (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)16
Kimseyi dil-teng-i azar etme sultanlık budur (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Mahûr Bûselik Beste)52a
Ko sînem âteşe yansın (Şemseddin Ziyâ Bey, Nevâ Şarkı)25c,81a,84b
Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar (Artaki Candan, Nihâvend Şarkı)47
Koparan sinemi ağyar elidir (Bimen Şen, Kürdilihicazkar Şarkı)126a
Köçekçeler (Karcığar Köçekçe)74b
Köşküm var deryaya karşı (Hüseynî Şarkı)70b
Kul oldum bir cefakâre (Zekâî Dede, Şehnâz Bûselik Yürük Semâî)124a
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle (Hacı Fâik Bey, Hüzzam Şarkı)78a,122a,136a
Kurdu meclis âşıkan meyhânede (Hacı Arif Bey, Hicaz Şarkı)77b
Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu (Artin Ağa, Rast Yürük Semâî)119b,85a
Kuzucağım ne kaçarsın benden (Hacı Fâik Bey, Sûzinâk Şarkı)78a
Küçüksu'da gördüm seni (Tanbûrî Mustafa Çavuş, Şehnâz Bûselik Şarkı)4,34,54a,95b,129b,134b
Kürdilihicazkar Peşrev (Kemençeci Vasilaki, Kürdilihicazkar Peşrev)46,126a
Kürdilihicazkar Peşrev (Tanbûrî Cemil Bey, Kürdilihicazkar Peşrev)61,63b
Kürdilihicazkar Saz Semai (Reşat Aysu, Kürdilihicazkar Saz Semâî)80b
K?rdilihicazkar Saz Semai (Tatyos Efendi, K?rdilihicazkar Saz Sem??)46,56,75a,126a,138a
Küşâde sînesi bilmem ki bir sehâsı mı var (Enfi Hasan Ağa, Nişâburek Beste)34,112
Küşâde tâliim hem bahtım uygun (Şevki Bey, Hüzzam Şarkı)46
Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur (Kaptanzâde Ali Rıza Bey, Acem Kürdî Şarkı)62
Mâh yüzüne âşıkânım (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)22,32,53b,77b,96b,120b,138b,139a
Mahmur bakışı âşıka bin lûtfa bedeldir (Şekerci Cemil Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)1,23c,24a,26b,56,122a,136b
Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân (Rahmi Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)8,27c,85b,105,122b
Mahur K?r - G?l-i b?-r?h-i y?r (Abd?lk?dir Mer?g?, Mah?r K?r)73
Mahur Peşrev (Gazi Giray Han, Mahûr Peşrev)73,92,94a,139a,33
Mahur Peşrev (Rauf Yekta Bey, Mahûr Peşrev)25a
Mahur Peşrev (Tanbûrî Cemil Bey, Mahûr Peşrev)48,65a,86a,117b
Mahur Saz Semai (Kemen?eci Nikol?ki, Mah?r Saz Sem??)48,94a,125a
Mahur Saz Semai (Refik Talat Alpman, Mah?r Saz Sem??)92,94b,117b
Mahveder her neş'eyi üftadelik dildadelik (Neyzen Rıza Bey, Acemaşiran Şarkı)1,42,68a
Mânî oluyor hâlimi takrîre hicâbım (Leylâ Saz, Sûzidil Şarkı)65b,59,90b,122a
Mecbûr oldum ben bir güle (Hâşim Bey, Bestenigâr Şarkı)27a
Mecl?s-i meyde s?kiy? bana ne g?l ne l?le ver (Kassamz?de Mehmet Efendi, Nikriz Y?r?k Sem??)29a
Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihane (Hacı Arif Bey, Hüzzam Şarkı)27c,122a,131a
Menekşe kokulu yarim (Meçhûl, Hüseynî Türkü)65b
Merâm-ı andelîbin vaslı güldür (Kemânî Rıza Efendi, Şehnâz Şarkı)15,124b
Merhaba ey fahr-i âlem merhâba (Hacı Fâik Bey, Hüzzam İlâhî)78b
Mersin Mersin güzel Mersin (Cevdet Çağla, Karcığar Şarkı)124b
Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni (Ziya Paşa, Nişâburek Şarkı)70a
Mestim bu gece (Lavtacı Onnik, Hicazkâr Şarkı)49,62,86b,88b
Mevsimle geçen şimdiki aşklar da kısaldı (Suphi Ziyâ Özbekkan, Uşşak Şarkı)88b
Mey içerken düştü aksin câmıma (Şevki Bey, Sabâ Şarkı)27a,45
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni (Şâkir Ağa, Ferahnâk Beste)81a
Meyl edip ağyârı aldın yanına (Kemânî Rıza Efendi, Hüzzam Şarkı)66,124b
Meyl edip bir gül-i zâre (Ali Rıfat Çağatay, Nişâburek Şarkı)64,70a,112
Meyleder bu hüsn ile kim görse ey gülfem seni (Şâkir Ağa, Ferahnâk Beste)17
Meyledip ağyârı aldın yanına (Kemânî Rıza Efendi, Hüzzam Şarkı)15
Meyler süzülsün meydâne gelsin (Hacı Arif Bey, Nihâvend Şarkı)26b,51c,75a,85a,137b
Misâlini ne zemin ü zaman görmüştür (Dede Efendi, Sultâniyegâh Beste)42,53b,68a,126b
Muhayyer Kürdi Peşrev (Asdik Ağa, Muhayyer Kürdî Peşrev)90b
Muhayyer Kürdi Saz Semai (Sadi Işılay, Muhayyer Kürdî Saz Semâî)87b,90b
Muhayyer Peşrev (Neyzen Salim Bey, Muhayyer Peşrev)25c
Muhayyer Peşrev (Tanbûrî Cemil Bey, Muhayyer Peşrev)64,95b
Muhayyer Son Y?r?ksemai (Me?h?l, Muhayyer Son Y?r?k Semai)63a
Muntazam kâmeti bî-misl-i bedel (Ebubekir Ağa, Gerdâniye Yürük Semâî)101,108,125b
Muntazır teşrîfine hazır kayık (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)23a,85b,136b
Muntazırdır sana uşşâk gel güzelim (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Uşşak Şarkı)30c,90a,119a
Muntazırım teşrîfine reftâr ile revîşîne (Tanbûrî Mustafa Çavuş, Nevâ Şarkı)25c,81a,84b,101
Mûy-i jülidem oluptur serde anka lânesi (Şâkir Ağa, Rast Şarkı)17
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün (Râkım Elkutlu, Hüseynî Beste)70b,85b
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni (Hacı Arif Bey, Hüzzam Şarkı)67b,91,46,78b,124a,131a
Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ (Dede Efendi, Sûzinâk Beste)32,96c,109,125a
N'eyleyeyim n'icedeyim olamam bir an (Suyolcu Salih Bey, Karcığar Şarkı)24c,58b,63b,71a,79b,108,125b,130b,138a
N'eyleyim bi çare dil encam-ı kar (Hacı Fâik Bey, Hüseynî Şarkı)7
N'ideyim sahn-ı çemen seyrini canânım yok (Hacı Sadullah Ağa, Hicaz Hümayun Yürük Semâî)11,24b,28a,30b,35,44,52b,71b,76b,102,129a,134a
N'olsun bu kadar âh ü figân âh gönül (Enderûnî Ali Bey, Hicaz Şarkı)30b,95a
Nar-ı aşkınla senin ey nev-civan (Rifat Bey, Nihavend Şarkı)51c
Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün (Dede Efendi, Neveser Beste)26a
Nâz etse nola cihâne ol gül (Zekâî Dede, Şehnâz Bûselik Ağır Semâî)124a
Nazlandı bülbül güller sarardı (Lem'i Atlı, Kürdilihicazkar Şarkı)127a,138a
Nazlı güzel bebeciğim (Bimen Şen, Kürdilihicazkar Şarkı)127a
Nazlı nazlı sekip gider o güzel ceylân (Dede Efendi, Gülizâr Şarkı)25c,39,50c,63b,126b
Ne bahtımdır ne yâr-i bî-amandır (Şemseddin Ziyâ Bey, Hicaz Şarkı)72b
Ne hevâ-yı bağ sezed ne kenâr-ı kişt mara (Dede Efendi, Acemaşiran Yürük Semâî)57a
Ne semtten cânım bu geliş (Kemânî Rıza Efendi, Beyâtî Şarkı)15
Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm durmadan yanmış (Suphi Ziyâ Özbekkan, Hicaz Uzzâl Şarkı)18,55a
Nedendir bu dil-i zârın figânı (Şevki Bey, Rast Şarkı)45,90b,119a,123a
Nedir a sevdiğim söyle bu hâlin (Lem'i Atlı, Nihâvend Şarkı)95a,124a
Nedir bu cevr ü tegâfül zaman zaman güzelim (Hâfız Yusuf Efendi, Sûzinâk Şarkı)91
Nedir bu hâletin ey meh cemâlin (Şevki Bey, Hüseynî Şarkı)16,31,45,51e,58a,86b
Nedir murad-ı dil kuy-i yarı biz biliriz (Hacı Sadullah Ağa)23c,51c
Nedir ol cünbüş-i nâdîde o can-sûz nigâh (Tab'i Mustafa Efendi, Dügâh Ağır Semâî)84b
Nerdesin nerde acep gamla bıraktın beni (Leylâ Saz, Hicaz Şarkı)14,90b,119a
Nerelerde kaldın ey serv-i nâzım (İsmâil Hakkı Bey, Nihâvend Şarkı)31,41,95b,125a
Nesin sen a güzel nesin huri mi ya melek misin (Dede Efendi, Sûzinâk Ağır Semâî)79a,94b,103,117b,125a
Neş'eyâb-ı lütfun olsun bu ser-i şûrîdemiz (Musul'lu Hafız Osman, Hüzzam Şarkı)68b,71b
Neşvesi hatıra geldi nigeh-i dilberinin (Tanbûri Ali Efendi, Şevkefzâ Şarkı)50d,107
Nev hıramım sana meyleyledi can bir dil iki (Dilhayat Kalfa, Rast Beste)14,51b
Neva Kâr - Gülbün-i iyş ü midemed saki-i gül-i zar kur (Buhûrîzâde Mustafa Itrî, Nevâ Kâr)3,4,34,84a,139b
Neva Saz Semai (Ziya Paşa, Nevâ Saz Semâî)74b,84b,101,137b
Nevbâhar-ı hüsnüne ermez hazan (Rahmi Bey, Şedaraban Şarkı)108,125b
Neveser Taksim (Yusuf Paşa, Neveser Peşrev)26
Nice bir aşkınla feryâd edeyim (Dede Efendi, Beyâtî Şarkı)58a
Nice bir bülbül-i nâlân gibi feryâd edeyim (İlya Efendi, Sazkâr Ağır Semâî)41,68b
Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nalân olayım (Hacı Sadullah Ağa, Arazbar Bûselik Beste)11,40,51d,72a
Nice bir hasret ile ruz-u şeb efgan edeyim (Hâfız Yusuf Efendi, Hüzzam Şarkı)137a
Nice bir hasret-i canane tahammül edeyim (Tanburi Ali Efendi, Hüseyni, Şarkı)51e
Niçin a sevdiğim niçin seni kırdım budur suçum (Nikoğos Ağa, Hicaz Şarkı)17,27b
Niçin bülbül figân eyler bahar eyyâmıdır şimdi (Rifat Bey, Hicaz Şarkı)24b,50b,72b,135b
Niçin mahzûn bakarsın sen bana öyle (Hacı Arif Bey, Muhayyer Şarkı)95b
Niçin terk eyleyip gittin a zâlim (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)38,130a
Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz (Hacı Arif Bey, Sabâ Şarkı)27a
Nihân ettim seni sînemde ey mehpâre cânımsın (Dede Efendi, Sultâniyegâh Ağır Semâî)42,53b,68a,126b
Nihani ol büt-i şirin-sühanle söyleşiriz (Hacı Sadullah Ağa, Karcığar Şarkı)93
Nihansın dîdeden ey mest-i nâzım (Hacı Fâik Bey, Rast Şarkı)7,78b
Nihavend Peşrev (Hüseyin Saadeddin Arel, Nihâvend Peşrev)71a
Nihavend Peşrev (Tanbûri Büyük Osman Bey, Nihâvend Peşrev)41,47,86b
Nihavend Saz Semai (Hasip Dede, Nih?vend Saz Sem??)54a,66,75a,85a
Nihavend Saz Semai (Mesud Cemil Bey, Nih?vend Saz Sem??)75b,89a,95a
Nihavend Saz Semai (Ömer Altuğ, Nihâvend Saz Semâî)58b,70b
Nihavend Saz Semai (Refik Fersan, Nih?vend Saz Sem??)61
Nihavend Saz Semai (Vecdi Seyhun, Nih?vend Saz Sem??)92,94b,118b
Nihavend Saz Semai (Yusuf Paşa, Nihâvend Saz Semâî)47
Nikriz Saz Semai (Refik Fersan, Nikriz Saz Sem??)55b,74a
Nim nigâhın katle ferman ibtisâmın cân alır (Basmacı Abdi Efendi, Hüzzam Şarkı)68b
Nimet-i vaslın için ey gonca leb (Hâşim Bey, Beyâtî Araban Şarkı)19,87a
Nişaburek Peşrev (Tanbûri Büyük Osman Bey, Nişâburek Peşrev)112
Nişaburek Saz Semai (Seyyid Ahmed Ağa, Nişâburek Saz Semâî)70a,120a,112
Niyâz-nağme-i dil yâre bi-zebân okunur (Çömlekçizâde Receb, Bûselik Ağır Semâî)27a,42,67a
O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün (Hacı Sadullah Ağa, Tâhir Bûselik Şarkı)42,67a,98
O gülün geçti güzellik çağı (Rahmi Bey, Mahûr Şarkı)41,70b
O güzel gözlerine hayrân olayım (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Isfahân Yürük Semâî)20,84b,122a,133b
O güzel gözlerle bakmasını bil (Lem'i Atlı, Hüseynî Şarkı)86b
Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılar (Dertli, Muhayyer Divan)138a,39,63b,84b,71a,108
Ol gonca dehen bir gül-i handân olacaktır (Şevki Bey, Muhayyer Şarkı)39,108,125b
Ol gülün gülzâr-ı hüsn ü bâd-ı mihnet bulmasın (Zekâî Dede, Beyâtî Beste)58a
Olduk yine bu şevk ile mesrûr u meserret (Dede Efendi, Bûselik Beste)27a,42,67a
Olmada diller rubûde gamze-i câdûsuna (Abdülhalim Ağa, Hicaz Beste)28a
Olmadım ben destrest manendine (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Ferahnâk Şarkı)20
Olmaz ilaç sîne-i sad-pâreme (Hacı Arif Bey, Segâh Şarkı)2,13,55b
Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken (III.Selim, Zâvil Yürük Semâî)61,74a,82a
Olsa âlem reşk-i gülizâr-ı irem (Hacı Fâik Bey, Hüzzam Şarkı)7,23b,27c,78a,119b,122b
Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler (Süleyman Erguner, Uşşak Şarkı)84b
Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin meleğim (Udî Sâmi Bey, Sabâ Şarkı)55b
Pabusuna ermek üzre ey yar (Hacı Arif Bey, Sûzinâk Şarkı)25a
Pâdişâhım lûtfedip mesrûr ü şâd eyle (Hacı Sadullah Ağa, Beyâtî Araban Beste)93
Pek cefâcûsun sana yoktur bedel (Kemânî Rıza Efendi, Hicaz Şarkı)15
Pek muzdarîbim ey gül-i ter zahm-ı dilinden (Hasan Fehmi Mutel, Acem Kürdî Şarkı)62,106
Penbelikle imtizâç etmiş tenin (Lem'i Atlı, Hicazkâr Şarkı)51b
Pencere açıldı Bilâl oğlan (Meçhûl, Hicaz Rumeli Türküsü)55b,65b
Pençe-i gamdan âzâd kıl harâb gönlümü âbâd kıl (Kemençeci Usta Yani, Acemaşiran Şarkı)42,68a
Pîr olmada gerçi gönül amma civân ister (Tanbûrî İsak, Şedaraban Yürük Semâî)23c,43,51c,87a
Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Yegâh Ağır Semâî)62
Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar (Selânikli Ahmet Efendi, Acem Kürdî Şarkı)57a
Ranâ bülbül-i dil ey gül-i ranâ senindir sen benim (Sadullah Ağa, Beyâtî Araban Beste)133a
Rast getirip fend ile seyretti hümâyı (Dede Efendi, Rast Kâr-ı Nâtık)2,26b,37,76a
Rast Peşrev (Refik Fersan, Rast Peşrev)54b,55a,85a
Rast Saz Semai (Benli Hasan Ağa, Rast Saz Semâî)93
Reh-i aşkında edip kaddimi kütâh gönül (Dede Efendi, Hüzzam Yürük Semâî)24a,27c,84a,103,117a
Rencide sakın olma nigâh eylediğimden (Dede Efendi, Nihâvend-i Kebir Yürük Semâî)127a
Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken (Bimen Şen, Hüzzam Şarkı)46,57b
Saba Peşrevi (Sabâ Peşrev)70b
Sabâ tarf-ı vefâdan peyâm yok mu (Hâfız Hüsnü Efendi, Mahûr Şarkı)48,61,132a,135b
Sab?b?selik Mevlevi Ayini (Dede Efendi, Sab?b?selik Mevlev? Ayini)115
Sabah oldu uyansana (Me?h?l, Evi? Rumeli T?rk?s?)105
Sabah olsun ben şu yerden gideyim (İbrahim Ağa, Mahûr Şarkı)77a,82b,131b
Sabrımı gamzelerin sihr ile târâc edeli (Bimen Şen, Hüzzam Şarkı)46
Saçın bükümleri gönül bağıdır (Hâfız Yusuf Efendi, Hüseynî Şarkı)66,122a
Saçlarına bağlanalı ey peri (Hacı Arif Bey, Nihâvend Şarkı)8,25a,50a,85a,132b
Safvet-i aşkın bilip ey gültenim (Lem'i Atlı, Kürdilihicazkar Şarkı)122b
Sahilden uzaklaştık elin şimdi elimde (Münir Nurettin Selçuk, Hüzzam Şarkı)81b
Sâkî çekemem va'z-ı zarifâneyi boş ko (Küçük Mehmet Ağa, Evcârâ Yürük Semâî)35,99,100,135a,136b
Sâkiyâ sun bâde-i lâlin bana (Hacı Fâik Bey, Hicazkâr Şarkı)7
Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul (Münir Nurettin Selçuk, Hicaz Şarkı)81b,117a
Sana ey canımın canı efendim (Rahmi Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)8,75b,122b
Sana gül gonca diyorlar bana şeydâ-bülbül (Nuri Halil Poyraz, Muhayyer Şarkı)95b
Sana lâyık mı ey gülten (Dede Efendi, Mahûr Şarkı)41,70b,135b
Sarâhaten acabâ söylesem darılmaz mı? (Ali Rıfat Çağatay, Nihâvend Şarkı)41,86b,95a,127a
Sarsam miyânın ey güliter yasemen gibi (Ebubekir Ağa, Mahûr Ağır Semâî)25a,77a,92,94a,117b
Sayd eyledi beni bir gözleri âhû (Hacı Arif Bey, Hicaz Şarkı)50b,71b
Sazkar Peşrev (Kantemiroğlu, Sazkâr Peşrev)6,41,68b
Sazkar Peşrev (Osman Bey, Sazkâr Peşrev)51d
Segah Mevlevi Ayini (Itr?, Seg?h Mevlev? Ayini)110a
Segah Sezsemai (N?y? Osman Dede, Seg?h Saz Sem??)79a
Semâlardan güneş halâ inmiyor (Mısırlı İbrâhim Efendi, Nihâvend Şarkı)43,124a
Semt-i dildâre bu demler güzerin var mı sabâ (Suphi Ziyâ Özbekkan, Sabâ Şarkı)18
Sen beni bir bûseye ettin fedâ (Mahmud Celâleddin Paşa, Kürdilihicazkar Şarkı)10,27c,91
Sen bu yerden gideli aman ey saçı zer (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)16,28c,40,47
Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmaktasın (Udi Hasan Bey, Isfahân Şarkı)84b,101,122a,133b
Sen sanki baharın gülüsün (Musa Süreyya Bey, Hüzzam Şarkı)75b,76b,86a,123a
Sen söyle ne oldun yine âvâze mi kaldın (Ahmet Râsim Bey, Hicaz Uzzâl Şarkı)19
Sen şarkı söylediğin zaman (Münir Nurettin Selçuk, Sultâniyegâh Şarkı)71b,81b
Sende acep uşşâka eziyet mi çoğaldı (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)13,23a,118b,123b,132b
Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül (Tanbûri Ali Efendi, Hüseynî Şarkı)9
Senelerce aşkı anmış (Sabri Süha Ansen, Hicazkâr Şarkı)49
Seni arzu eder bu dîdelerim (Lem'i Atlı, Uşşak Şarkı)10
Seni candan severim (Mehmet Yürü, Hicazkâr Şarkı)49
Seni hükm-i ezel âşûb-i devrân etmek istermiş (İsmâil Hakkı Bey, Nihâvend Yürük Semâî)86b
Seni tenhada bulsam (İsmet Ağa, Nihâvend Şarkı)85a,118a,132b
Senin aşkınla çâk-i çâh oldum (Basmacı Abdi Efendi, Rast Şarkı)12,29a
Seninle ey gül-i ahsen (Bimen Şen, Kürdilihicazkar Şarkı)46,126a,127b
Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır (Zekâî Dede, Ferahnâk Yürük Semâî)5,5,81a,90a,124b
Ser-i zülf-ü anberinin yüzüne nikâb edersin (Dede Efendi, Şevkefzâ Yürük Semâî)24c,107
Serv-i nâzı seyret çıkmış oyuna (Rahmi Bey, Mahûr Şarkı)61,133a
Sevdâ-yı rûhun aşk eline son seferimdir (Hâfız Yusuf Efendi, Hicaz Şarkı)76b,102
Sevdi gönlüm ey melek sîmâ seni (Nikoğos Ağa, Acem Kürdî Şarkı)17,24c,80b,106,119b
Sevdiceğim âşıkını ağlatır (Dede Efendi, Muhayyer Şarkı)95b,138b
Sevdiğim cemâlin çünkü göremem (Mahmud Celâleddin Paşa, Hüseynî Şarkı)10,66,85b,88a,122a
Sevdiğim gözlerini billahi ben meftunuyum (Nasibin Mehmet Yürü, Kürdilihicazkar Şarkı)122b
Sevdim bir gonca-i rânâ (Dede Efendi, Eviç Şarkı)32,96b,109
Sevdim seni ey işve-bâz (Tanbûrî Cemil Bey, Nihâvend Şarkı)47,71a,79b,95a,104,131b
Sevdim yine bir nev civan (Basmacı Abdi Efendi, Rast Şarkı)12,54b,61,83b,137a
Sevdim yine bir şûh-i dil-ârâ pek ilerde (Tanbûri Ali Efendi, Nihâvend Şarkı)85a
Severim cân ü gönülden seni tersâ çiçeğim (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)45,89b,106,122a
Severim her güzeli senden eserdir diyerek (Lem'i Atlı, Hicaz Şarkı)16,50c,126a
Sevmediklerinle gönül avutma (Mısırlı İbrâhim Efendi, Rast Şarkı)43
Seyr eyle o bill?r beden t?ze firengi (Tab'i Mustafa Efendi, Rast Beste)85a
Seyr-i gülşen edelim ey şîvekâr (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)32,96b
Seyretmek için seyrini ey rûh-i revânım (İsak Varon, Ferahfezâ Şarkı)43
Seyreyle o billur bedeb taze frengi (Tab'i Mustafa Efendi, Rast Beste)6,76a
Sırma saçlı yare kim haber versin (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)27c,75a
Sînede bir lâhza arâm eyle gel canım gibi (Dellâlzâde İsmâil Efendi, Sûzinâk Beste)2,20,36,79a,131a
Sineler aşkınla inler dideler mahmur olur (Mısırlı İbrâhim Efendi, Kürdilihicazkar Şarkı)43
Siyah ebrûlerin durûben çatma (Lem'i Atlı, Uşşak Şarkı)74b,106
Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin (Lem'i Atlı, Hicazkâr Şarkı)127b
Sorulmasın bana ye’sim garik-i hicranım (Lem'i Atlı, Hicaz Şarkı)125a,132b
Söyle ey mutrib-ı nazende edâ (Rahmi Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)8,85b,117a,122a,132b
S?yle g?zel r?h-i musavver misin (Abd?laziz Efendi, Bey?t? Y?r?k Sem??)58a,87a
Söyle nedir bâîs-i zârın gönül (Lem'i Atlı, Nihâvend Şarkı)61
Söyletme beni canım efendim kederim var (Zekâî Dede, Ferahnâk Beste)5,5,81a,90a,124b
Sultaniyegah Medhal (Kemal Emin Bara, Sult?niyeg?h Medhal)77b
Sultaniyegâh Peşrev (Kanûnî Hacı Arif Bey, Sultâniyegâh Peşrev)42,49,68a
Sultaniyegâh Peşrev (Nedim Ağa, Sultâniyegâh Peşrev)53b,120b
Sultaniyegâh Peşrev (Refik Fersan, Sultâniyegâh Peşrev)72a,124b
Sultaniyegah Saz Semai (Kanûnî Hacı Arif Bey, Sultâniyegâh Saz Semâî)49
Sultaniyegah Sirto (Sadi Işılay, Sultâniyegâh Sirto)66
Sun da içsin yâr elinden aşıkın peymaneyi (Bimen Şen, Segâh Şarkı)124a
Sûy-i Kağıthane'de Mecnûn misal (Lavtacı Hristo, Segâh Şarkı)23b,52c,122a,123a
Suzidil Peşrev (Tanbûri Ali Efendi, Sûzidil Peşrev)9,51e
Suzidil Mevlevi Ayini (Zekai Dede, Suzidil Mevlev? Ayini)113
Suzidil Saz Semai (Sedat ?ztoprak/Fahri Kopuz, S?zidil Saz Sem??)120a,79b
Suzidilara Peşrev (III.Selim, Sûzidilârâ Peşrev)6,23a,52b
Suzidilara Mevlevi Ayini (3.Selim, Suzidilara Mevlev? Ayini)116
Suzinak Peşrev (Tatyos Efendi, Sûzinâk Peşrev)88b,125a
Suzinak Saz Semai (Enise Can, S?zin?k Saz Sem??)65b
Sûziş-i aşkınla ben nâlân iken (Musa Süreyya Bey, Nihâvend Şarkı)23c,79b,125a
Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim hâbını (Rahmi Bey, Nihâvend Şarkı)8,31,38,50a,54a,86b,135a
Şâd eyledi can-ü dilimi ruh-i revânım (Dede Efendi, Sultâniyegâh Yürük Semâî)42,68a,127b
Şâhâne gözler şâhâne (Meçhûl, Eviç Rumeli Türküsü)55b,65b,82b,105
Şarab iç gülfeminde gül açılsın (Hacı Arif Bey, Nihâvend Şarkı)25b,31
Şeb ta seher akar su gibi çağlar ağlarım (Hâşim Bey, Hicazkâr Şarkı)19,23a
Şeb-i yeldây-ı hicrân içre kaldım (Şevki Bey, Muhayyer Şarkı)16,45,74b,122b
Şedaraban Peşrev (Refik Fersan, Şedaraban Peşrev)51c,78b
Şedaraban Peşrev (Tanburi Cemil Bey, Şedaraban Peşrev)23c
Şedaraban Saz Semai (Tanbûrî Cemil Bey, Şedaraban Saz Semâî)54b,78b,132b,134a
Şehnâz Peşrevi (Kemâni Ali Dede, Şehnaz Peşrevi)29c
Şehnaz Saz Semai (Kemençeci Nikolâki, Şehnâz Saz Semâî)87b
Şehnaz Saz Semai (Münir Mazhar Kamsoy, Şehnâz Saz Semâî)86a
Şehnaz Saz Semai (Sedat Öztoprak, Şehnâz Saz Semâî)127b
Şem-i rûhuna cismimi pervâne düşürdüm (Meçhûl, Mâye İlâhî)32,66
Şen gözlerine neş'e veren bir çiçek olsam (Mısırlı İbrâhim Efendi, Kürdilihicazkar Şarkı)43,46
Şevkefzâ Peşrev (Numan Ağa, Şevkefzâ Peşrev)24c,107
Şevkefzâ Saz Semai (Şeyh Sait Dede, Şevkefzâ Saz Semâî)107
Şevkinle hayâlinde olur neş'e bedidar (Lavtacı Hristo, Hicaz Şarkı)3
Şevkutarab Mevlevi Ayini (Dede Efendi, Şevkutarab Mevlevî Ayini)110b
Şol cennetin ırmakları (Meçhûl, Segâh İlâhî)33,66
Şu güzele bir bakın (Şemseddin Ziyâ Bey, Mahûr Şarkı)48,61,117b
Şu karşıki dağda bir yeşil çadır (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)76b,80b,89a,102,139a
Şu yaltadan taş yükledim (Meçhûl, Hicaz Türkü)59,120a
Tabekey sinemde ca etmek cefa v? kineye (Dilhayat Kalfa, Mah?r Beste)14
Tâc-ı hüsnün hükmeder şâirlerin dîvânına (Musa Süreyya Bey, Mahûr Şarkı)61,74a
Tahirbuselik Saz Semai (Kemânî Rıza Efendi, Tâhir Bûselik Saz Semâî)42,67a,98
Takât mı gelir sevdiğim ol işve-vü naze (Tab'i Mustafa Efendi, Hicaz Şarkı)87b,137a
Talatın devr-i kamerde mihr-i âlem tâb eder (Zaharya, Hüseynî Ağır Semâî)11
Tasdî edeyim yâri biraz da sühânımle (Hacı Arif Bey, Hicaz Şarkı)13,24b,29b
Te'lif edebilsem feleği ah emelimle (Lâtif Ağa, Mahûr Şarkı)1,12,74a,92,94a,118b
Terkeyledi ger?i beni ol m?h-cem?lim (Zaharya, Hicaz Y?r?k Sem??)95a
Tıfl-ı nazım meclis-i rindâne gel (Tanbûri Ali Efendi, Hicaz Uzzâl Şarkı)9,118a
Tir-i nigehin açtı ciğergâgıma yâre (Selânikli Ahmet Efendi, Kürdilihicazkar Şarkı)62,124a,138a
Titrer yüreğim her ne zaman yâdıma gelsen (Suphi Ziyâ Özbekkan, Muhayyer Şarkı)18,84b
Tuna'da çırpar bezini kim sevmez Bulgar kızını (Meçhûl, Gerdâniye Köçekçe)73
Tûti-i mûcize gûyem ne desem laf değil (Buhûrîzâde Mustafa Itrî, Segâh Yürük Semâî)4,33,44,66,139b
Tutuldu dâm-ı zülfiyâre gönlüm (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)50a
Uslanmadı halâ emeli bitmedi (Hacı Arif Bey, Sûzinâk Şarkı)2,25a
Uşşak Saz Semai (Aziz Dede, Uşşak Saz Semâî)119a,90a
Uyur dâim uyanmazdı benim baht-ı siyehkârım (Hacı Arif Bey, Nihâvend Şarkı)23c,86b,124b
Üç yıl beni sevdânın ipek saçları sardı (Muhlis Sabahattin Ezgi, Nihâvend Şarkı)86b,95b
Üftâdenim ey bî-vefâ (Dede Efendi, Rast Şarkı)30b,32,50b,96c,109,120b
Ülfet etsem yar ile ağyâre (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)45,58b,89b
Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur (Meçhûl, Nihâvend Türkü)40,65b,73,138a
Vah meyûs-i visalindir gönül (Mahmud Celâleddin Paşa, Karcığar Şarkı)10,79b,99,124b
Vakf-ı râhı aşkın etmiş iken can ü teni (Zekâî Dede, Sûzinâk Şarkı)5
Var mı hâcet söyleyin ey gül-tenim (Nikoğos Ağa, Muhayyer Kürdî Şarkı)17,30a,39,50d,63b
Vardım ki yurduna ayak göçürmüş (Nevres Paşa, Şehnâz Divan)15,29b,50c,59
Varken gönülde bin türlü yâre (Hacı Arif Bey, Karcığar Şarkı)93
Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim (Lem'i Atlı, Nişâburek Şarkı)57b
Vur pençe-i âlîdeki şemşîr aşkına (Münir Nurettin Selçuk, Mahûr Şarkı)54b,71b,73,81b
Vuslatından gayrı el çekelim yeter ey bî-vefâ (Hacı Arif Bey, Rast Şarkı)57b
Vücûd iklîminin sultânısın sen (Hacı Arif Bey, Nihâvend Şarkı)38,79b,123b
Yabandan geldim yabandan (Meçhûl, Karcığar Köçekçe)29a
Yâd ile geçmiş zamânım ağlarım (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)50a
Yâdigâr kaldı bana dilde bu âh (Hacı Arif Bey, Nihâvend Şarkı)75a,85a
Yakdı gönlüm şimdi bir meh-pâresi (Markar Ağa, Mahûr Şarkı)48
Yaktı can-ı bezm-i aşkın ateşin peymanesi (Hacı Fâik Bey, Zâvil Beste)74a
Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken (Mısırlı İbrâhim Efendi, Uşşak Şarkı)43
Yandım deminden ağyar elinden (Denizlioğlu Ali Bey, Hisar Bûselik Şarkı)28c,30c,40,72a
Yanıyor mu yeşil köşkün lambası (Meçhûl, Hüzzam Şarkı)71b,83a,104,137a,57b
Yar olmıyacak cam-ı safayı çekemez dil (Zekâî Dede, Hisar Bûselik Beste)70a
Yâr senden kalınca ayrı (Münir Nurettin Selçuk, Nihâvend Şarkı)81b
Yemen T?rk?s? (D?riye Keskin'den, H?seyn? T?rk?)65b,63a
Yemenimin uçları çıkamam yokuşları (Meçhûl, Segâh Türkü)55b,71b,86a
Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım (Rahmi Bey, Muhayyer Şarkı)8,95b,122b
Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm (Tanbûrî Ali Efendi, Sûzidil Beste)23b,51e
Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından (Bimen Şen, Hicaz Şarkı)47,127a
Yine bağlandı dil bir nev nihâle (Zekâî Dede, Nevâ Şarkı)5,25c,81a
Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü (Dede Efendi, Hisar Bûselik Yürük Semâî)70a
Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân oldum (Lem'i Atlı, Hicazkâr Şarkı)86b,105
Yine bir gülnihâl (Dede Efendi, Rast Şarkı)37,54a,83b,90b,119a,138b,139a,141
Yine de kaynadı coştu dağların taşı (Meçhûl, Gerdâniye Köçekçe)39,73
Yine neş'e-i muhabbet dil ü cânım etti şeydâ (Dede Efendi, Hicaz Yürük Semâî)29b,53a,69,89b,122b,126b,141
Yine yol vermedi acem dağları (Meçhûl, Karcığar Köçekçe)29a
Yine zevrâk-ı derûnum kırılıp kenare düştü (Dede Efendi, Mahûr Yürük Semâî)1,25a,37,52c,77a,138b,139a
Yok mu canâ âşıka hiç şefkatin (Lem'i Atlı, Rast Şarkı)10,52c,82a,123a
Yoktur zaman gel mâhım heman gel (Lâtif Ağa, Hicazkâr Şarkı)12,24a,51b,72b,85b,90b,133b
Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar (Nedim Şükrü Bey, Hicaz Şarkı)57b,95a
Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkim şen (Bimen Şen, Kürdilihicazkar Şarkı)126a
Yüzündür cihânı münevver eden (Dede Efendi, Rast Şarkı)22,32,96c,109,119b,120b
Zâhir-i hâle bakıp etme dahil bir ferdi (Hacı Arif Bey, Mahûr Şarkı)48,86a,90b,123b,125a,133a
Zahm-ı hicrânım gibi (Selânikli Ahmet Efendi, Karcığar Şarkı)48
Zaman olur ki ânın hâle-i visâlinde (Lem'i Atlı, Hüseynî Şarkı)31
Zamânı var ki her bezmim ararsın (İbrahim Ağa, Hüzzam Şarkı)83a,40,55b,65b,76b
Zannetme seni şimdi görüp (Kemani Sarkis Efendi, Acem Kürdî Şarkı)62,80b
Zannım bu ki canâ beni kurbân edeceksin (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)29b,45
Zavil Peşrev (Zeki Mehmet Ağa, Zâvil Peşrev)61
Zavil Saz Semai (Arif Mehmet Ağa, Zâvil Saz Semâî)59
Zeybeklerle gezer dağlar başında (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)85b
Zincir-i zülfün dil bestesiyim (Hacı Fâik Bey, Segâh Şarkı)78b,7
Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş (Ali Rıfat Çağatay, Nihâvend Beste)71a
Zülfündedir benim baht-ı siyâhım (Dede Efendi, Bûselik Şarkı)32,96b
Zülfüne dil-besteler zülf-ü perîşânın kadar (Asdik Ağa, Hicaz Şarkı)47,102,118a

Yorumlar kapatıldı.