Fihrist

Sayın Müzikseverler,

Fihristimiz alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Eserlerin hangi sayılı program veya programlarda bulunduğu karşılarında gösterilmiştir.

İstenilen eserlerin kolaylıkla aranıp bulunabileceğini umuyor fihristi hazırlayan öğrencilerimden Osman Nuri Özpekel ve Özata Ayan’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla
Dr. N.Atlığ

Eser KünyesiKayıt Yeri
Ab ü tâb ile bu şeb haneme canan geliyor 23,36,82a,130b,77b
Acem Kürdi Saz Semai 77b
Acemaşiran Saz Semai 118a
Acemaşiran Saz Semai 42
Acemaşiran Saz Semai 68a
Acemkürdi Saz Semai 57a,106
Açıl ey gonca-i sadberk yaraşır 23
Açıldı bahçede güller 41,123a,127b
Açıldı sîneme bir tâze yâre 62,117b
Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma 16,89b,106,123a,128b,131b
Ağlatırlar güldürürler 32,96c,109,122b
Ah ki küned kavm-i be-yakîn 125b,33,73,99
Ahteri düşkün garîb ü âkış-ı âvâreyim 41,47,133b
Akşam erdi yine sular karardı gökleri aştı 8
Akşam oldu güneş batar şimdi buradan 17,49,54b,80b,91,129b
Akşam oldu yine bastı kâreler 91,119a
Al gönlümü ayine-i manâdır bu 72a,11,40
Al sâzını sevdiceğim 49
Al yanına bir dil nüvaz 26,92,94a
Aldı beni iki kaşın arası 59,117a,126a
Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan 97
Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme 120b,24
Aldın dil-i nâ-şâdımı 93,114a
Alıverin bağlamamı çalayım 40,55b,65b,78b,86a
Aliş'imin kaşları kâre 41
Allah emrin tutalım 74b
Aman cânâ beni şâd et 57b,83b
Aman sâkî lûtfuna âmâdeyim 82b
Âmed nesîm-i subh u dem tersem ki azâreş küned 33,125b
Anlatayım hâlimi dildâre ben 89b
Arazbarbuselik Kâr - Mevsim-i Nevruz erişti geldi eyyam-ı bahar 98
Arzu ediyor vuslatı can bahşini canım 28
Âşık oldum yavrucağım yüzüne 3,95a,114a
Âşıka Bağdat sorulmaz 54b,81b,134a
Aşıklarının haline ey mah acımazsın 78a
Aşk ateşi sînemde yine şûle feşândır 41
Aşk-ı tü nihâl-i hayret amed 32,96c,109
Aşkın ile ey nevcivan 133b
Aşkın karanlık yolunda 49
Aşkınla ben ey nâzenin 32,53,69,96b,109,122b,134b
Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nalânımı 58b
Âteş-i sûzân-ı firkat yaktı cism-ü canımı 7,78b,133b
Ayâ ne edem ol şeh-i hubâna hediye 52
Bâde-i vuslat içilsin 65a
Bağa girdim kamışa su ne yapsın yanmışa 56,63b,91
Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın 83a,117b
Bahar oldu beyim evde durulmaz 66,67b,78b,119a,40
Bahar olsa çemenzâr olsa 119a
Baharın zamanı geldi 40,135a
Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler 81b,95b
Bahçenizde sümbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam 94b,114b,127a
Bahçeye bar diyemem ayvaya nar diyemem 134a
Bâis figân ü nâleme aşk iptilâsıdır 62,119b,122a
Bakıp ahvâl-i perişanıma âr eyle gönül 124a
Bakma sakın benden yana 42,68a,116a
Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde 47,79b,86b,104,119b,121a
Baktıkça hüsn ü ânına hayrân olur âşıkların 21,125a
Bana hemdem eyleyen ey gam seni 24
Bana ne oldu değişti şimdi halim 87a,126b,129a
Bana seyrân-ı cemalindir emel 129a
Bâri felek yüzüne söyleyim 57a,80b
Be gemici gemici kullan dümeni 41,72b
Beğendim seni efendim geçmem asla ben 31,66,82b,128a
Bekasız hüsnün güvenme anına 87a
Bekledim fecre kadar 49
Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun a güzel 114a
Ben bûy-i vefâ bekler iken sûy-i çemenden 127b
Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz 6,88a
Ben sana âşık değilim 108,121b
Ben sana gönül vereli bak ne hâl oldum 85b,105
Ben sana macbûr olmuşum gel yavrucağım 20,39,64,71a
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum 53,82b,116a,116b,135a,55b
Ben sözüne bağlamam bel 72b,129b
Ben yürürem yâne yâne 79b,103
Beni bî-zâr ederken serzenişler 91
Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile 92,94a,114b
Benim halim firakınla yamandır 78b
Benim sen nemsin ey dilber deli gönlüm seni ister 19,61,118a
Benim yârem gibi yâre bulunmaz 94b,113b
Benliyi aldım kaçaktan 38,61,88b,43
Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme 61
Benzemez kimse sana tanrına hatran olayım 88b
Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ 43,88a
Beyati Araban Peşrev 93
Beyâtî Mevlevî Ayini 39,63a
Beyati Saz Semai 87a
Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir 61
Bezm-i meyde mutrıba bir nağme-i dil cu kopar 52
Bî vefâ bir çeşm-i bîdat ne yaman aldattı beni 30,37,116b
Bileydi derd-i derûnum o fitnecû dilber 43,88a
Bilirim daha sen pek küçüceksin 91
Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş 9
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun 89b
Bilmem ki safâ 48
Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben 9,54a,61,120a,133b
Bilmiyorum bana n'oldu 58b
Bin cân ile sevdim seni 128a,40,57b,67b,90b
Bin cefâ görsem ey sanem senden 5,5,30,36,44,57a
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden 71a,61
Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühan-perdâz ile 112
Bir âfet-i meh peyker ile nüktelerim var 25,33,92,94a,99,113b
Bir can ile sevdim seni 115a
Bir cefâcû nazlı yâre 27
Bir dâme düşürdü ki beni baht-ı siyâhım 57b,78b
Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesnâ 22,44,53,69,80a,116b
Bir dilberdir beni yakan 101
Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-i dilimdir 31,66,124b,130a
Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece 64
Bir esmere gönül verdim 27,30,125b
Bir gamlı hazânın seherinde ısrâra ne hâcet yine bülbül 18,63b,113a,118a,126a,127a,130b,134a
Bir gonca-i nevres fidan 66
Bir gölge ol beni peşinden koştur 58b,70b,124b
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi mehveşi 117b
Bir gün gelecek ben gibi nâçar olacaksın 124a
Bir gün görmezsem seni Mecnûn'a dönerdim 56
Bir gün o güzel ruhumu şâd edecek sandım 75b,86b,120b,132a
Bir günâh ettimse canâ sûzinâk oldum yeter 40,65a
Bir hâdise var cân ile canân arasında 40,72a,95b,127b
Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr 59,62,76a
Bir hoş hırâm taze civân aldı gönlümüz 43,88a
Bir kendi gibi zâlimi sevmiş yanıyormuş 123a
Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem 64,116a
Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır 84b
Bir neş'e umdu serâpâ keder oldum 87b
Bir nev-civansın şûh-i cihansın 8
Bir nigâh et ne olur 47,102
Bir nigâh ile beni ey dilrübâ 17
Bir nigâhın gönlümü etti esir-i aşkın ah 130a
Bir sebeple gücenmişsin sen bana 65b,105
Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sîr 25,40,65a
Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor 80b,106,115b
Bir verd-i ranâ ettim temâşâ 32,80a,96b
Bir yâr sevdim Kuşadalı 88b,49,72b
Bir yâreli kuş çırpınıyor 48,58b,79b
Birlikte bir akşam yine meynûş edelim gel 21,105,118b,126a
Bivefa bir çeşm-i bidât ne yaman aldattı 125a,130a,134a,135a
Biyâ ki kadd-i tü der bağ-ı can nihâl-i menest 41,68b
Biz âlûde-i sagâr-ı bâdeyiz 29,79a,119a
Boş değildir sevdiğim nâz ettiğim 114b,62,94b
Bu bi-vefalığı senden ümid etmezdim gerçekten 52
Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim 36,53,69,80a,116b,134b
Bu gece çamlarda kalsak ne olur 48
Bu gülzârın yine bir nev bahârı 49
Bu imtidâd-ı cevre ki bahtın şitâbı var 55a
Bu şeb reca-yı dil ol dil-rübaya söylendi 74b,132b
Bu yıl da böyle geçti 120a
Bu zevk u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz 79a,128a
Bulunmaz nev civansın hemdem-i ağyarsın hayfa 12,44,61,74a,82a
Buselik Kâr - Sûr-i şâhî eyledi âlemi tayy 32,96b
Bülbül âsâ rûz ü şeb kârım nevâ 32,96b,109
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden 5,5,76a,85b,90b,115a,123b
Bülbül olsam 97,38,114a
Bülbül Uşşakı 63a
Bülbül yetişir bağrımı hun etti figânım 13
Bülbül-i dil ey gül-i ranâ senindir, sen benim 93,11,100,126b,130a
Bülbül-i hoş-nevâ 60
Bülbüller ötüyor seher vaktidir 73
Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzân eyler 62
Câme-i sürh ile sanma lâl-gün gelin 34,112,116a
Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr ü perîşân 19
Can ü dilimiz lûtf u keremkâr ile ma'mûr 42,68a
Cânâ firâk-ı aşkınla sûzinâkinem 32,96c,109,121a
Cânâ râkîbi handân edersin 55b,85b,106
Cana sana aşık nice bir münhasır olsun 131a
Cefâsı âşıka yârin vefâ değil de nedir 52
Cemâlin şem'ine pervâne gönlüm 5,5
Ceyhun arayan dide-i giryânımı görsün 123b
Çeçen Kızı 62,74b
Çektim elimi gayri bu dünyâ hevesinden 88a
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük 124b
Çeşmânı o mehveşin elâdır 48,58b
Çıkalım sayd-ı şikâre 1
Çıkayım gideyim Urumeli'ne 88b
Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin 6,35,100,126b
Çırpınırdı Karadeniz 70b,71b,73,77b
Çin-i giysûsuna zincir-i teselsül dediler 6,23,36,82a,100,130b
Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i baharım 82b
Çok zamandır gelmez oldun nev-civânım yanıma 58b
Çoktur gönülde dağ-ı melâlim 53,116b
Çözülme zülfüne ey dilrübâ dil bağlayanlardan 25,38,50,75a,87b,131a
Dağlar dağlar viran dağlar 41
Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun 16,90a,115a
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni 76b
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni 102
Dedim ey gönül sultânı amân ey cânımın cânı 88b,20,25,36
Değildi böyle evvel tarz ü tavrın bî-karar oldu 2,10,104
Dehr olmada bu sûr ile mâ'mûr-ı meserret 27,42,67a
Demedim hiç ona kimsin sen nesin söyle adını 122a
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum 59,120b
Derdimi arz etmeğe ol şaha bir bulmadım 72b
Dil benim terk-i sebata her zaman amâdedir 14
Dil bir güzele meyletti hele 32,53,96c,109,122b
Dil harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma 2,9
Dil hun olurum yad-ı cemâlinle senin ben 67b,71b
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur 47,55a,65a,95a,123a
Dil verdiğim ol çeşm-i siyeh-meste işittim 5,68b,117b,120b,132a
Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz 47,132a,133a
Dil-hûn olurum yad-ı cemalinle senin ben 76b
Dilbesteye lûtf u keremin mahzar eyle 107
Dilhûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben 104
Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün 93
Dinle sözümü sana direm özge edâdır 32,66
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde 54a
Doldur getir ey sakî-i gül çehre piyâle 50,120b
Dök zülfünü meydana gel 130b,4,34,54a,57b,73,79b,95b,100,125b
Dökülmüş zanbak gibi 1,118b
Dönsek mi bu aşkın şafağından gitsek mi ekalim-i leyale 129b
Dönülmez akşamın ufkundayız 81b,118a,134a
Dumanlı başları göklere ermiş 81b
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli 4,34,95b,127b,130b,131b
Dügâh Kâr - Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim 78a,7,36,120a
Dün gece saz meclîsine neden geç geldin 87b
Dün gece sende ben derd-i mende 17,40,72a,83b,114a
Dün gece ye's ile kendimden geçtim 18,76b,102,114a,130b
Düşer mi şânına ey şeh-i hûbân 51
Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bulere 11
Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden 72a,40
Düştün elem-i aşka gönül dağları aştın 2
Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay 12,26,121a,129a
Edalı bir yosma kararım aldı 121b
Edemem kimseye hâlim hikâyet 88b
Efem şimdi eller sözüne kandı 117b
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû 97
Ehl-i aşkın neşvegâhı 46
El benim çün seni sarmış biliyor 32,60,80a,96b
Elimdeyken senin gül-penbe destin 58b
Elmas senin yüzün gören 70b,114b,125b,128a,133a
Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var 38,126b
Erdi bahar sardı yine neş'e cihânı 83b,118a
Ermesin el o şehin şevket-i vâlâlarına 107
Esir ettin beni ey dil-pesendim 82b
Esîr-i zülfünüm ey yüzü mâhım 16,38,45,114a,126b
Eski hâli hiç göremem 88b
Esti nesîm-i nev-bahar açıldı güller subh-dem 90b
Etdi o güzel ahde vefâ müjdeler olsun 33,50,61,79a,103,119a
Etme bîhude figan vazgeç gönül 117a,129b
Etmedin asla terahhum pek çok üzdün canımı 14,92,94a,114b
Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun 124a
Evcara Peşrev 35
Evcara Saz Semai 35,62,97,100,131a
Eviç Kâr - İmrûz hevây-ı bagest 97
Evvel benim nazlı yarim 129b,17,79a,103,124a
Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır 18,120a
Ey benim bahtı yârim Gönlümün tahtı yârim 91
Ey büt-i nev edâ 22,32,54a,59,77b,80b,96b,109,135a
Ey çerh-i sitemger dil-i nalâne dokunma 21,87b,117a
Ey çeşm-i âhû hicr ile tenhâlara saldın beni 28,53,89b,118b,122b
Ey çeşm-i ahu mehlika cürmüm nedir söyle bana 1,116a
Ey dil heves-i vuslat-ı canân sana düşmez 79a,103,127a
Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı baharın 65a
Ey gonca dehen hâr-ı elem cânıma geçti 25,37,65a,82b,134b,135a
Ey gonca-i nazik tenim sensin benim şuh-i şenim 6,39,63b,134a
Ey gözü ahu bana bilmem niçin bigânesi 77a
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var 57b
Ey gül-i bağ-ı edâ 22,104,115b,116a,135a
Ey hümâ-yı padişahî ber ser-i bâlâ-yi tü 70a
Ey hüsn-i cemâl âleme sen darb-ı meselsin 66,2
Ey kâş-ı kemân tîr-i müjen cânıma geçti 53,69,80a,116b
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim 30,57a
Ey mehlika ey gül beden 40
Ey mutrıb-i zevk âşinâ 8,63b,75b,122a,123a,134a
Ey nihâl-i emelimde 47
Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enverî 14,46,86a,129a
Ey sefâyı ârızından çeşme-i hurşîd-i âb 87a,43
Ey serv-i gülâr-ı vefâ 107
Ey şâh-i melek-hu kadd-i bâlâ-yı ferahnâk 90a
Ey şûh seninle gizlice mehtâba çıksak gizlice 19
Ey şûh-i cefâ-pîşe bırak vâz-ı cefâyı 13,90a,115a
Ey şûh-i sertâb ey dürr-i nayâb 1,123a
Ey verd-i ranâ şuh-i melekveş 123b
Eyle kerem uşşakına ağlatma aman 72a
Ferahfeza Kâr - Kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hay 60
Ferahfeza Mevlevi Ayini 60,89a
Ferahfeza Peşrev 80a
Ferahfeza Peşrev 53.69
Ferahfeza Saz Semai 62
Ferahfeza Saz Semai 117b
Ferahfeza Saz Semai 54a,72a,80a
Ferahfeza Saz Semai 118b
Ferahnak Peşrev 81a,90a
Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ 18,70b,85b,101,124a
Feryâd ile yâd eyler iken ben seni her bâr 71a,87b
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok 120b
Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol simîn beden 124a
Feryat ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ 132b
Fesleğen ektim gül bitti 2
Fırsat bulsam yâre varsam 4,44,95a
Firâkınla zâlim harâb oldu can 16
Firkat-i canân ile nalân mı oldun ey gönül 58a,88a,132b
Firkat-i yâr beni yaktı 62
Fitneler gizlemiş mahmur gözüne 10,57b,90b,115a,128a
Gam-zedeyim devâ bulmam 77b
Geçdi o gamlı eyyâm-ı sermâ 67a
Geçti bahar hazan erdi bu yerde 95b
Geçti o gamlı eyyâm-ı serma 2,42
Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i nâşâdıma 13,75a,119b,122a
Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster 86a
Gel derim gelmez yanıma 97,38
Gel ey güzeller serveri 32,96b,109
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim 70a,112,116a
Gel seninle yarın ey serv-i revân 80b,86b,59
Gel seninle yine bir aşka giriftâr olalım 19,26,62
Gel şu tayyare ile 49
Gelince bezme mestâne 118a,66,78b
Gelince hatt-ı muanber o meh cemâlimize 12,35,131a,132b
Gelmedin bir kerreden ma'da neden 1
Gelmiş değildir böyle perî 27
Gelse o şûh meclîse nâz ü tegâfül eylese 33,44,51,54b,82a,99
Gerdâniye Köçekçe Takımı 83a
Gerdaniye Saz Semai 21
Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim 117b
Gidelim Göksu'ya bir âlem-i âb eyleyelim 51,62,65b,72b,113a
Gidem dedim aman yârenlerim darıldı 71b,77b,116a,122a
Girdi gönül aşk yoluna 32,96c,109
Gitti de gelmeyiverdi gözlerim yollarda kaldı 37,130a,135a
Gönlüm heves-i zülf-ü siyehkâre düşürdüm 131b
Gönlüm sevdi şimdi bir yâr 49
Gönlüm yine bir âteş-i hicrâna dolaştı 75b,121a
Gönlümle oturdum hüzünlendim o yerde 95a
Gönlümü bir tıfl-ı dilbâz eyledi kendine hem râz 23,51,76a,91,126a
Gönlümü dûçâr eden o hâle hep kara gözlü kara bahtımdır sebep 45,76a,80b
Gönlümün ezhârı içinde gül gibi dildârı var 89b
Gönül adlı bülbülüm var 36,70b,127b
Gönül durmaz su gibi çağlar 59,76b,102,119a,120b,123b,135a
Gönül düşüp hâm-ı geysû-yi yâre kalmıştır 64
Gönül harâreti sönmez şarâb-ı kevserle 83b
Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur 62
Gönül ne için âteşlere yansın 74a
Gönül verdim bir civâne 6,104,121a
Gönüller uğrusu bir yâr-i bi-amanım var 34
Gör hâlimi canâ bana çeşmin neler etti 7,75b,78b,113a,129a
Gördüm bugün cânân-ı dil 32,77a,96b,109
Gören fütade olur hüsn-i bi bahanesime 113a
Görmek ister dâima her yerde çeşmânım seni 64
Görmek ister gözlerim her dem seni 86b
Görsem seni doyunca 40,53,67b,89b,115b,122b,135a
Görülmemiş böyle güzel devr-i Yusuf'tan beri 108,121b
Görünce ben seni ey mâh 48,108,121b
Gösterip ağyâre lûtfûn bizlere bîgânesin 86a,119b,127b
Gözden cemali çün ırak oldu 28,74b
Gözüm hasretle giryandır 127a
Gözümde dâîm hayâl-i cânâ 22,37,55a,65a,85a,100,115b,134b
Gözümde işvenümâdır hayâl-i bîbedeli 19,30,108,121b
Gözümden ey perî-rûyim 70b,119a
Gözümden gitmiyor bir dem hayâli 26
Gözümden gönlümden hayâlin gitmez 108,121b
Gurûb etdi güneş dünya karardı 1,13,38,75b,119b,126a
Gücendi biraz sözlerime münfail oldu 18,77b,88b
Gül hazin sünbül perîşan bağ-ı zârın şevki yok 8,87a
Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey 35,126b
Gül yüzünde göreli zülf ü seman-say gönül 54b
Güldü açıldı yine gül yüzlü yar 23,24,41,72b,80b,117a
Gülizar Peşrevi 88a
Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz 2,42,67a
Güller açmış bülbül olmuş bî karar 49
Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünce 28
Gülsen açılsan çemen gülşenleşir 56,113b
Gülsitân-ı nakş-ı hüsnünden bahâristân yazar 11
Gülşen açılsan çemen gül şenlenir 24
Gülşen-i ezhar açtı her yana 12,48,86a,1
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor 76b,87b,102
Gülşende yine ah ü enin eyledi bülbül 76a
Gülzâra nazar kıldım vîrâne visâl olmuş 16,38,45,77b,126b
Gün doğmayacak belli bu aşkın gecesinden 63b
Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim 124b
Günc-i gamda rûz-i şeb dil bihuzur 20,31
Güvenme hüsnüne bu çağın geçen 117a
Güzel gün görmedi âvare gönlüm 76b
Hâb-gâh-ı yâre girdim arz için ahvâlimi 55a
Hâbide olan tâlî-i nâ sâzım uyandı 49
Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh 88b,94b,114b
Hâl-i siyehi gerden-i nâzik-terindedir 64
Halâ kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar 48
Hançer-i ebrûsu saplandı dile 23,75b,88b,113a,113b
Harâb-ı intizâr oldum aman gel 14,115b
Hasret odu yaktı ciğerim ey rûh-i alim 9
Hasretle bu şeb gâh uydum gâh uyandım 118b,15,28,77b,84b,101
Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da bahtiyar ölmek isterim 113a,132a
Hatırımdan çıkmaz asla ahd ü peymânın senin 29
Hayâl-i yâre değme girye dursun 30,36,120a,121b
Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyâsıdır 71b,123b
Hem sohbet-i dildâr ile mesrûr idik evvel 135b
Hemişe dilde sühan elde zakarımdır 6,41,44,68b
Her bir bakışında neş'e buldum 9
Her dilden ol meh çalmıyor 67b,133a
Her gece semâda ararım seni 46
Her gördüğü periye gönül müptelâ olur 4,27,42,67a,135b
Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir 46,122a
Her telden ol meh çalmıyor 40,90b
Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz 102
Hırâm et gülşene gûş eyle ar'ardan müdârâyı 24
Hicaz Hümayun Peşrevi 78b
Hicaz İlahi 63a
Hicaz Köçekçeler 66
Hicaz Mandıra 77b
Hicaz Mevlevi Ayini 111
Hicaz Peşrev 47
Hicaz Peşrev 57b
Hicaz Saz Semai 47
Hicaz Saz Semai 120a
Hicaz Sirto 86a
Hicazkar Peşrev 49,80b
Hicazkar Peşrev 1.Hane 1 Teslim 90b
Hicazkar Saz Semai 49,61,76a,93
Hicazkar Sirto 91
Hicranla geçen günleri hasretle anarken 119a
Hisarbuselik Peşrev 70a
Hoş yaratmış bari ezel 128a,130a
Hüseyni Saz Semai 58a,88a,117a
Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şanın 2
Hüsn-ü zâtın gibi bir dilber-i sîmin endâm 107
Hüsnüne etvâr-ı nazın şân senin 48,79b,114a
Hüsnüne mâil gönlüm ezelden 32,62,96b,97,109
Hüzzam Mevlevî Ayini 32,96a
Hüzzam Peşrev 24,65b,88b,113a,120b
Hüzzam Peşrev 32,46,83a
Hüzzam Saz Semai 117b
Hüzzam Saz Semai 69,84a,88b,104,115b,118a
Hüzzam Saz Semai 46
İftirâkındır sebep bu nâle vü feryâdıma 91,119b
İki gözüm sensiz 48,61
İltimas etmeye yâre varınız 28,121a
İnan ki ey güzel duyunca hoş kelamını 46,113a
İndim yârin bahçesine gülden geçilmez 47,55b,116a,102
İntizâr-ı mekdeminle reh-güzârın gözlerim 57a
İstedin de gönlümü verdim sana 131a
İydini tebrik için ey gülizar 108,121b
İzmir'in içinde vurdular beni 41,72b
Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşî ülfet et 19,131a
Kalb-i sevdâzedeler 46
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün 43
Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri 1,46,74b
Kamer-çehre perî-rû tende cânım 72b
Kan-ı yâd-i lebinle hûn-i dil-nûş etdiğim demler 9,123b
Kanlar döküyor hicrin ile dîde-i giryân 13,24,75a,85b,105,119b
Karcığar köçekçelerden seçmeler 125a
Karcığar Peşrev 48
Karcığar Saz Semai 48,93
Karşıdan yar güle güle 1,37,130a
Kendine niçin emsâl ararsın 3,21,89b,106,114a
Kerem eyle mestâne kıl bir nigâh 21,83a,84a,103,117b
Kırdın ümmîdimi yıktın şu gönül lânesini 61
Kırımdan gelirim adım Sinan'dır 73
Kırsa bin tel nâz ile 49
Kış geldi firâk açmadadır sineme yâre 119a
Kim görmüştür güzellerin vefâsın 58b,77b
Kim görse seni aşkınla hasr-ı emel eyler 57b
Kimseler gelmez senin feryâd-ı ateş-bârına 16
Kimseyi dil-teng-i azar etme sultanlık budur 52
Ko sînem âteşe yansın 81a,84b
Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar 47
Koparan sinemi ağyar elidir 122a
Köçekçeler 74b
Köşküm var deryaya karşı 70b
Kul oldum bir cefakâre 124a
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle 78a,118a,132a
Kurdu meclis âşıkan meyhânede 77b
Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu 115b,85a
Kuzucağım ne kaçarsın benden 78a
Küçüksu'da gördüm seni 4,34,54a,95b,125b,130b
Kürdilihicazkar Peşrev 46,122a
Kürdilihicazkar Peşrev 61,63b
Kürdilihicazkar Saz Semai 80b
Kürdilihicazkar Saz Semai 46,56,75a,122a,134a
Küşâde sînesi bilmem ki bir sehâsı mı var 34,112
Küşâde tâliim hem bahtım uygun 46
Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur 62
Mâh yüzüne âşıkânım 22,32,53,77b,96b,116b,134b,135a
Mahmur bakışı âşıka bin lûtfa bedeldir 1,24,56,117a,132b
Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân 8,85b,105,118b
Mahur Kâr - Gül-i bî-rûh-i yâr 73
Mahur Peşrev 25,73,92,94a,135a,99,33
Mahur Peşrev 48,65a,86a,113b
Mahur Saz Semai 48,94a,121a
Mahur Saz Semai 92,94b,113b
Mahveder her neş'eyi üftadelik dildadelik 1,42,68a
Mânî oluyor hâlimi takrîre hicâbım 65b,59,90b,117a
Mecbûr oldum ben bir güle 27
Meclîs-i meyde sâkiyâ bana ne gül ne lâle ver 29
Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihane 118a,127a
Menekşe kokulu yarim 65b
Merâm-ı andelîbin vaslı güldür 15,120b
Merhaba ey fahr-i âlem merhâba 78b
Mersin Mersin güzel Mersin 124b
Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni 70a
Mestim bu gece 49,62,86b,88b
Mevsimle geçen şimdiki aşklar da kısaldı 88b
Mey içerken düştü aksin câmıma 27,45
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni 81a
Meyl edip ağyârı aldın yanına 66,120b
Meyl edip bir gül-i zâre 64,70a,112
Meyleder bu hüsn ile kim görse ey gülfem seni 17
Meyledip ağyârı aldın yanına 15
Meyler süzülsün meydâne gelsin 75a,85a,133b
Misâlini ne zemin ü zaman görmüştür 42,53,68a,122b
Muhayyer Kürdi Peşrev 90b
Muhayyer Kürdi Saz Semai 87b,90b
Muhayyer Peşrev 64,95b
Muhayyer Son Yürüksemai 63a
Muntazam kâmeti bî-misl-i bedel 101,108,121b
Muntazır teşrîfine hazır kayık 23,85b,132b
Muntazırdır sana uşşâk gel güzelim 90a,115a
Muntazırım teşrîfine reftâr ile revîşîne 81a,84b,101
Mûy-i jülidem oluptur serde anka lânesi 17
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün 70b,85b
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni 67b,91,46,78b,124a,127a
Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ 32,96c,109,121a
N'eyleyeyim n'icedeyim olamam bir an 58b,63b,71a,79b,108,121b,126b,134a
N'eyleyim bi çare dil encam-ı kar 7
N'ideyim sahn-ı çemen seyrini canânım yok 71b,76b,11,28,35,44,102,125a,130a
N'olsun bu kadar âh ü figân âh gönül 95a
Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün 26
Nâz etse nola cihâne ol gül 124a
Nazlandı bülbül güller sarardı 123a,134a
Nazlı güzel bebeciğim 123a
Nazlı nazlı sekip gider o güzel ceylân 39,63b,122b
Ne bahtımdır ne yâr-i bî-amandır 72b
Ne hevâ-yı bağ sezed ne kenâr-ı kişt mara 57a
Ne semtten cânım bu geliş 15
Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm durmadan yanmış 18,55a
Nedendir bu dil-i zârın figânı 45,90b,115a,119a
Nedir a sevdiğim söyle bu hâlin 95a,120a
Nedir bu cevr ü tegâfül zaman zaman güzelim 91
Nedir bu hâletin ey meh cemâlin 16,31,45,58a,86b
Nedir ol cünbüş-i nâdîde o can-sûz nigâh 84b
Nerdesin nerde acep gamla bıraktın beni 14,90b,115a
Nerelerde kaldın ey serv-i nâzım 31,41,95b,121a
Nesin sen a güzel nesin huri mi ya melek misin 79a,94b,103,113b,121a
Neş'eyâb-ı lütfun olsun bu ser-i şûrîdemiz 68b,71b
Neşvesi hatıra geldi nigeh-i dilberinin 107
Nev hıramım sana meyleyledi can bir dil iki 14,51
Neva Kâr - Gülbün-i iyş ü midemed saki-i gül-i zar kur 3,4,34,84a,99,135b
Neva Saz Semai 74b,84b,101,133b
Nevbâhar-ı hüsnüne ermez hazan 108,121b
Neveser Taksim 26
Nice bir aşkınla feryâd edeyim 58a
Nice bir bülbül-i nâlân gibi feryâd edeyim 41,68b
Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nalân olayım 72a,11,40
Nice bir hasret ile ruz-u şeb efgan edeyim 133a
Niçin a sevdiğim niçin seni kırdım budur suçum 17
Niçin bülbül figân eyler bahar eyyâmıdır şimdi 72b,131b
Niçin mahzûn bakarsın sen bana öyle 95b
Niçin terk eyleyip gittin a zâlim 38,126a
Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz 27
Nihân ettim seni sînemde ey mehpâre cânımsın 42,53,68a,122b
Nihani ol büt-i şirin-sühanle söyleşiriz 93
Nihansın dîdeden ey mest-i nâzım 7,78b
Nihavend Peşrev 71a
Nihavend Peşrev 41,47,86b
Nihavend Saz Semai 54a,66,75a,85a
Nihavend Saz Semai 75b,89a,95a
Nihavend Saz Semai 58b,70b
Nihavend Saz Semai 61
Nihavend Saz Semai 92,94b,114b
Nihavend Saz Semai 47
Nikriz Saz Semai 55b,74a
Nim nigâhın katle ferman ibtisâmın cân alır 68b
Nimet-i vaslın için ey gonca leb 19,87a
Nişaburek Peşrev 112
Nişaburek Saz Semai 116a,112,70a
Niyâz-nağme-i dil yâre bi-zebân okunur 67a,27,42
O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün 67a,42,98
O gülün geçti güzellik çağı 41,70b
O güzel gözlerine hayrân olayım 20,84b,117a,129b
O güzel gözlerle bakmasını bil 86b
Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılar 108,134a,39,63b,84b,71a
Ol gonca dehen bir gül-i handân olacaktır 39,108,121b
Ol gülün gülzâr-ı hüsn ü bâd-ı mihnet bulmasın 58a
Olduk yine bu şevk ile mesrûr u meserret 27,42,67a
Olmada diller rubûde gamze-i câdûsuna 28
Olmadım ben destrest manendine 20
Olmaz ilaç sîne-i sad-pâreme 2,13,55b
Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken 61,74a,82a
Olsa âlem reşk-i gülizâr-ı irem 7,78a,115b,117b
Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler 84b
Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin meleğim 55b
Pabusuna ermek üzre ey yar 25
Pâdişâhım lûtfedip mesrûr ü şâd eyle 93
Pek cefâcûsun sana yoktur bedel 15
Pek muzdarîbim ey gül-i ter zahm-ı dilinden 62,106
Penbelikle imtizâç etmiş tenin 51
Pencere açıldı Bilâl oğlan 55b,65b
Pençe-i gamdan âzâd kıl harâb gönlümü âbâd kıl 42,68a
Pîr olmada gerçi gönül amma civân ister 43,87a
Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir 62
Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar 57a
Ranâ bülbül-i dil ey gül-i ranâ senindir sen benim 129a
Rast getirip fend ile seyretti hümâyı 2,37,76a
Rast Peşrev 54b,55a,85a
Rast Saz Semai 93
Reh-i aşkında edip kaddimi kütâh gönül 24,84a,103,113a
Rencide sakın olma nigâh eylediğimden 123a
Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken 46,57b
Saba Peşrevi 70b
Sabâ tarf-ı vefâdan peyâm yok mu 48,61,128a,131b
Sabah oldu uyansana 105
Sabah olsun ben şu yerden gideyim 77a,82b,127b
Sabrımı gamzelerin sihr ile târâc edeli 46
Saçın bükümleri gönül bağıdır 66,117a
Saçlarına bağlanalı ey peri 50,128b,8,25,85a
Safvet-i aşkın bilip ey gültenim 118b
Sahilden uzaklaştık elin şimdi elimde 81b
Sâkî çekemem va'z-ı zarifâneyi boş ko 35,100,131a,132b
Sâkiyâ sun bâde-i lâlin bana 7
Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul 81b,113a
Sana ey canımın canı efendim 8,75b,118b
Sana gül gonca diyorlar bana şeydâ-bülbül 95b
Sana lâyık mı ey gülten 41,70b,131b
Sarâhaten acabâ söylesem darılmaz mı? 41,86b,95a,123a
Sarsam miyânın ey güliter yasemen gibi 25,77a,92,94a,113b
Sayd eyledi beni bir gözleri âhû 71b
Sazkar Peşrev 6,41,68b
Segah Mevlevi Ayini 110
Segah Sezsemai 79a
Semâlardan güneş halâ inmiyor 43,120a
Semt-i dildâre bu demler güzerin var mı sabâ 18
Sen beni bir bûseye ettin fedâ 10,91
Sen bu yerden gideli aman ey saçı zer 16,40,47
Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmaktasın 84b,101,117a,129b
Sen sanki baharın gülüsün 75b,76b,86a,119a
Sen söyle ne oldun yine âvâze mi kaldın 19
Sen şarkı söylediğin zaman 71b,81b
Sende acep uşşâka eziyet mi çoğaldı 13,23,114b,119b,128b
Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül 9
Senelerce aşkı anmış 49
Seni arzu eder bu dîdelerim 10
Seni candan severim 49
Seni hükm-i ezel âşûb-i devrân etmek istermiş 86b
Seni tenhada bulsam 85a,114a,128b
Senin aşkınla çâk-i çâh oldum 12,29
Seninle ey gül-i ahsen 46,122a,123b
Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır 5,5,81a,90a,124b
Ser-i zülf-ü anberinin yüzüne nikâb edersin 107
Serv-i nâzı seyret çıkmış oyuna 61,129a
Sevdâ-yı rûhun aşk eline son seferimdir 76b,102
Sevdi gönlüm ey melek sîmâ seni 17,80b,106,115b
Sevdiceğim âşıkını ağlatır 95b,134b
Sevdiğim cemâlin çünkü göremem 10,66,85b,88a,117a
Sevdiğim gözlerini billahi ben meftunuyum 118b
Sevdim bir gonca-i rânâ 32,96b,109
Sevdim seni ey işve-bâz 47,71a,79b,95a,104,127b
Sevdim yine bir nev civan 12,54b,61,83b,133a
Sevdim yine bir şûh-i dil-ârâ pek ilerde 85a
Severim cân ü gönülden seni tersâ çiçeğim 45,89b,106,117a
Severim her güzeli senden eserdir diyerek 122a,16
Sevmediklerinle gönül avutma 43
Seyr eyle o billûr beden tâze firengi 85a
Seyr-i gülşen edelim ey şîvekâr 32,96b
Seyretmek için seyrini ey rûh-i revânım 43
Seyreyle o billur bedeb taze frengi 6,76a
Sırma saçlı yare kim haber versin 75a
Sînede bir lâhza arâm eyle gel canım gibi 2,20,36,79a,127a
Sineler aşkınla inler dideler mahmur olur 43
Siyah ebrûlerin durûben çatma 74b,106
Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin 123b
Sorulmasın bana ye’sim garik-i hicranım 121a,128b
Söyle ey mutrib-ı nazende edâ 8,85b,113a,118a,128b
Söyle güzel rûh-i musavver misin 58a,87a
Söyle nedir bâîs-i zârın gönül 61
Söyletme beni canım efendim kederim var 5,5,81a,90a,124b
Sultaniyegah Medhal 77b
Sultaniyegâh Peşrev 42,49,68a
Sultaniyegâh Peşrev 53
Sultaniyegâh Peşrev 72a,124b
Sultaniyegah Saz Semai 49
Sultaniyegah Sirto 66
Sun da içsin yâr elinden aşıkın peymaneyi 124a
Sûy-i Kağıthane'de Mecnûn misal 118a,119a
Suzidil Peşrev 9
Suzidil Saz Semai 116a,79b
Suzidilara Peşrev 6,23
Suzinak Peşrev 88b,121a
Suzinak Saz Semai 65b
Sûziş-i aşkınla ben nâlân iken 79b,121a
Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim hâbını 8,31,38,50,54a,86b,131a
Şâd eyledi can-ü dilimi ruh-i revânım 42,68a,123b
Şâhâne gözler şâhâne 55b,65b,82b,105
Şarab iç gülfeminde gül açılsın 31
Şeb ta seher akar su gibi çağlar ağlarım 19,23
Şeb-i yeldây-ı hicrân içre kaldım 16,45,74b,117b
Şedaraban Peşrev 78b
Şedaraban Saz Semai 54b,78b,128b,130a
Şehnaz Saz Semai 87b
Şehnaz Saz Semai 86a
Şehnaz Saz Semai 123b
Şem-i rûhuna cismimi pervâne düşürdüm 32,66
Şen gözlerine neş'e veren bir çiçek olsam 43,46
Şevkefzâ Peşrev 107
Şevkefzâ Saz Semai 107
Şevkinle hayâlinde olur neş'e bedidar 3
Şol cennetin ırmakları 33,66
Şu güzele bir bakın 48,61,113b
Şu karşıki dağda bir yeşil çadır 76b,80b,89a,102,135a
Şu yaltadan taş yükledim 59,116a
Tabekey sinemde ca etmek cefa vü kineye 14
Tâc-ı hüsnün hükmeder şâirlerin dîvânına 61,74a
Tahirbuselik Saz Semai 42,67a,98
Takât mı gelir sevdiğim ol işve-vü naze 87b,133a
Talatın devr-i kamerde mihr-i âlem tâb eder 11
Tasdî edeyim yâri biraz da sühânımle 13
Te'lif edebilsem feleği ah emelimle 1,12,74a,92,94a,114b
Terkeyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim 95a
Tıfl-ı nazım meclis-i rindâne gel 9,114a
Tir-i nigehin açtı ciğergâgıma yâre 62,120a,134a
Titrer yüreğim her ne zaman yâdıma gelsen 18,84b
Tuna'da çırpar bezini kim sevmez Bulgar kızını 73
Tûti-i mûcize gûyem ne desem laf değil 4,33,44,66,135b
Tutuldu dâm-ı zülfiyâre gönlüm 50
Uslanmadı halâ emeli bitmedi 2,25
Uşşak Saz Semai 115a,90a
Uyur dâim uyanmazdı benim baht-ı siyehkârım 86b,120b
Üç yıl beni sevdânın ipek saçları sardı 86b,95b
Üftâdenim ey bî-vefâ 32,96c,109,116b
Ülfet etsem yar ile ağyâre 45,58b,89b
Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur 40,65b,73,134a
Vah meyûs-i visalindir gönül 10,79b,124b
Vakf-ı râhı aşkın etmiş iken can ü teni 5,5
Var mı hâcet söyleyin ey gül-tenim 17,30,39,63b
Vardım ki yurduna ayak göçürmüş 15,59
Varken gönülde bin türlü yâre 93
Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim 57b
Vur pençe-i âlîdeki şemşîr aşkına 54b,71b,73,81b
Vuslatından gayrı el çekelim yeter ey bî-vefâ 57b
Vücûd iklîminin sultânısın sen 38,79b,119b
Yabandan geldim yabandan 29
Yâd ile geçmiş zamânım ağlarım 50
Yâdigâr kaldı bana dilde bu âh 75a,85a
Yakdı gönlüm şimdi bir meh-pâresi 48
Yaktı can-ı bezm-i aşkın ateşin peymanesi 74a
Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken 43
Yandım deminden ağyar elinden 40,72a
Yanıyor mu yeşil köşkün lambası 71b,83a,104,133a,57b
Yar olmıyacak cam-ı safayı çekemez dil 70a
Yâr senden kalınca ayrı 81b
Yemen Türküsü 65b,63a
Yemenimin uçları çıkamam yokuşları 55b,71b,86a
Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım 8,95b,117b
Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından 47,123a
Yine bağlandı dil bir nev nihâle 5,81a
Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü 70a
Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân oldum 86b,105
Yine bir gülnihâl 37,54a,83b,90b,115a,134b,135a
Yine de kaynadı coştu dağların taşı 39,73
Yine neş'e-i muhabbet dil ü cânım etti şeydâ 53,69,89b,118b,122b
Yine yol vermedi acem dağları 29
Yine zevrâk-ı derûnum kırılıp kenare düştü 1,25,37,77a,134b,135a
Yok mu canâ âşıka hiç şefkatin 10,82a,119a
Yoktur zaman gel mâhım heman gel 12,24,51,72b,85b,90b,129b
Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar 57b,95a
Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkim şen 122a
Yüzündür cihânı münevver eden 22,32,96c,109,115b,116b
Zâhir-i hâle bakıp etme dahil bir ferdi 48,86a,90b,119b,121a,129a
Zahm-ı hicrânım gibi 48
Zaman olur ki ânın hâle-i visâlinde 31
Zamânı var ki her bezmim ararsın 83a,40,55b,65b,76b
Zannetme seni şimdi görüp 62,80b
Zannım bu ki canâ beni kurbân edeceksin 45
Zavil Peşrev 61
Zavil Saz Semai 59
Zeybeklerle gezer dağlar başında 85b
Zincir-i zülfün dil bestesiyim 78b,7
Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş 71a
Zülfündedir benim baht-ı siyâhım 32,96b
Zülfüne dil-besteler zülf-ü perîşânın kadar 47,102,114a

Yorumlar kapatıldı.